Ogólne Warunki Użytkowania – Regulamin Partnera

Ogólne Warunki Użytkowania – Regulamin Partnera

DEFINICJE

Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające Usługodawcy realizację Usługi, przeznaczone dla (i) Użytkowników w celu skorzystania z funkcji Aplikacji, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Uczestników Programu i Organizatorów Programu do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Organizatorów Programów w celu kreowania Programów, zgłaszania Uczestników Programu oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcji Aplikacji oraz wykorzystania innych funkcji wspomagających procesy biznesowe Organizatorów Programów. Aplikacja jest dostępna dla osób mających możliwość łączenia się z Internetem, za pomocą Urządzeń Dostępowych. Szczegółowe funkcje Aplikacji określone są w instrukcjach dla Uczestników Programów, Organizatorów Programów i Partnerów dostępnych na stronie www.nais.co lub w bezpośrednio w Aplikacji. Usługodawca w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do zmiany Aplikacji lub jej poszczególnych funkcji (w tym domeny, pod która jest dostępna), w szczególności w celu jej dalszego rozwoju i udoskonalania.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień dostępnych w ramach Aplikacji przypisany do konkretnego Użytkownika Aplikacji.

Nais – oznaczenie marki lub firmy pod którą działają Podmioty Stowarzyszone oraz Aplikacja umożliwiająca świadczenie Usługi.

Obowiązujące Prawo – przepisy prawa miejscowego mające zastosowanie do działalności Dostawcy Usługi.

Operator Płatności – podmiot pośredniczący w przekazaniu środków płatniczych; w szczególności banki, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności, Organizacje Kartowe, instytucje pieniądza elektronicznego. Lista Operatorów Płatności i obsługiwanych przez nich metod płatności znajduje się na stronie https://nais.co/legal/nais-payment-provider.

Organizator Programu – podmiot korzystający z funkcji Aplikacji przeznaczonych dla organizatorów programów mających na celu budowanie zaangażowania i dobrej atmosfery współpracy (na przykład pracodawców organizujących i zarządzających programami dla swoich pracowników, współpracowników i kluczowych partnerów handlowych) w tym m.in. poprzez przekazanie środków pieniężnych do Usługodawcy jako powiernika, w ramach Programu, w celu umożliwienia Uczestnikom Programu skorzystania z nich, ale jedynie w momencie i w celu nabywania usług lub towarów u Partnerów, które wybierze Uczestnik Programu, przy zachowaniu ograniczeń jakie na ewentualne wykorzystanie tych środków może nałożyć Organizator Programu. Organizator Programu może wykorzystać Aplikację w ten sposób, że stworzy program, do którego zaprosi innych współorganizatorów programu.

OWU – Regulamin korzystania zwany Ogólne Warunki Użytkowania, przy czym każdy z podmiotów korzystających z Aplikacji w celu realizacji swoich celów, tzn. Użytkownik, Organizator Programu i Partner akceptuje OWU odpowiednie do zakresu swoich praw i obowiązków, dlatego OWU te nazywane będą odpowiednio OWU – Regulamin Użytkownika, OWU-Regulamin Organizatora Programu i OWU – Regulamin Partnera.

Partner – podmiot oferujący przy wykorzystaniu Aplikacji usługi lub towary dla Uczestników Programu lub Organizatorów Programu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Podmiot Stowarzyszony Nais – podmiot stowarzyszony działający pod marką Nais pełniący rolę Dostawcy Usługi, Producenta Oprogramowania, Partnera lub inną rolę związaną ze świadczeniem usługi w ramach Aplikacji. 

Prawo Ochrony Danych – oznacza przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące Dostawcę Usługi Nais zgodnie z zakresem wskazanym przez Obowiązujące Prawo.

Producent Oprogramowania – Podmiot Stowarzyszony Nais będący twórcą oprogramowania, posiadającym prawa autorskie do własnego kodu źródłowego aplikacji, architektury danych oraz wszelkie pozostałe przysługujące prawa związane z realizacją funkcji Aplikacji.

Program – zespół funkcji Aplikacji pod marką Nais, należącą do Usługodawcy, których wykorzystanie ma m.in. pomóc budować zrównoważone i partnerskie relacje między Organizatorem Programu a Uczestnikami Programu. Program umożliwia także zarządzanie wszystkimi niezbędnymi do prowadzenia programu przez Organizatora Programu funkcjami Aplikacji, jak na przykład uprawnieniami Uczestników Programu.

Uczestnik Programu – Użytkownik, zaproszony do Programu przez Organizatora Programu. Uczestnicy Programu, poza korzystaniem z funkcji Aplikacji dla nich dedykowanych i związanych z Programem, mogą mieć równolegle uprawnienia do zarządzania nią lub korzystania z niektórych jej funkcji w imieniu Organizatora Programu. Użytkownik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pełni równocześnie rolę Organizatora Programu dla zapraszanych przez siebie do Programu Uczestników Programu.

Urządzenia Dostępowe – urządzenia zdolne do łączenia się z siecią Internet za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji. Lista współpracujących z Aplikacją przeglądarek internetowych lub aplikacji oraz zasady ich konfiguracji oraz konfiguracji urządzeń sieciowych jest każdorazowo opisana w szczegółowych instrukcjach. Usługodawca zapewnia zgodność Aplikacji tylko z najnowszymi wersjami najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Usługa – świadczenie wykonywane przez Usługodawcę we własnym imieniu i na własny rachunek.

Usługodawca, Dostawca Usługi, Nais, My – zależnie od kontekstu Podmiot Stowarzyszony Nais będący stroną Umowy, świadczący bezpośrednio Usługę. Informacja o Usługodawcy znajduje się w Koncie Użytkownika. Lista Dostawców Usług Nais znajduje się na stronie https://nais.co/legal/nais-service-provider.

Użytkownik – osoba posiadająca Konto Użytkownika w Aplikacji.

Cennik – oferta przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Abonamentowych Aplikacji oraz usług dodanych oferowanych przez Usługodawcę. Cennik dostępny jest pod adresem www.nais.co/pricing.

I. REGULACJE OGÓLNE

 1. Usługodawca zapewnia możliwie najwyższą dostępność Aplikacji, zobowiązuje się jak najszybciej usuwać awarie Aplikacji. Prace konserwacyjne będą prowadzone w miarę możliwości w nocy.
 2. Usługodawca udostępnia podstawowe funkcje Aplikacji Partnerowi odpłatnie (dodatkowo Partner zawsze we własnym zakresie ponosi koszty transmisji danych związanych z użytkowaniem Urządzenia Dostępowego – zgodnie z zasadami dostawcy usług dostępu do sieci Internet z którego usług korzysta Partner). Usługodawca może okresowo udostępniać Partnerom w celach promocyjnych odpłatne funkcje Aplikacji w obniżonej cenie lub w celach testowych (ograniczonych czasowo) – bezpłatnie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia w przyszłości do Aplikacji dodatkowych dowolnych funkcji płatnych i bezpłatnych, przy czym funkcje takie będą zawsze wyraźnie i jednoznacznie opisane, tak by nie powstała wątpliwość, które elementy Aplikacji można wykorzystywać bezpłatnie, a które odpłatnie. Wszystkie usługi płatne związane z udostępnianą Aplikacją zawarte będą w aktualnym Cenniku.
 4. Partner jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, który nie ma negatywnego wpływu na Aplikację, nie powoduje zakłóceń w jej działaniu, jest zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 5. Korzystanie z Aplikacji nie oznacza, że jakiekolwiek prawa własności intelektualnej z nią związanych zostają pod jakimkolwiek tytułem prawnym zbyte przez Usługodawcę, Producenta Oprogramowania lub że doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy licencji.
 6. Usługodawca zachęca Partnerów do świadomego korzystania z Urządzeń Dostępowych, w tym dbania o aktualność zainstalowanego na nich oprogramowania antywirusowego. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Urządzeń Dostępowych lub zawartego na nich oprogramowania oraz za utratę danych Partnera na Urządzeniu Dostępowym na skutek korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną z wyłącznej winy Usługodawcy.
 7. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego OWU zostanie uznana przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważną, pozostałe części niniejszego OWU będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące strony.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego OWU oraz sposobu korzystania z Aplikacji za powiadomieniem Partnera na stronie internetowej oraz za pomocą korespondencji email wysłanej na adresy poczty elektronicznej Użytkowników mających w Aplikacji uprawnienia administracyjne dla konta Partnera. Usługodawca zapewnia Partnerowi stałą możliwość wglądu do OWU Partnera z poziomu Aplikacji.
 9. W terminie 5 dni od powiadomienia Partnera o zmianie OWU Partnera, Partner ma prawo zgłosić do Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji tych zmian. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy. Przesłanie takiego oświadczania powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji przez Partnera i zablokowanie jego konta.
 10. Usługodawca nie odpowiada za treści Partnerów oraz ofertę Partnerów umieszczoną w Aplikacji i poza przypadkami oczywistego łamania prawa lub dobrych obyczajów nie ingeruje w nie.

II. REKLAMACJE

 1. Problemy i uwagi związane z działaniem Aplikacji mogą być reklamowane przez Partnera poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail udostępniony w Aplikacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym uprawnienie do zgłoszenia reklamacji nie będzie przysługiwało, jeśli od daty, w której wystąpiło zdarzenie będące podstawą reklamacji upłynęło więcej niż 30 dni. W sytuacjach, w których do wyjaśnienia sprawy potrzebna jest współpraca Usługodawcy i stron trzecich (np. Operatorzy Płatności, Użytkownicy, itp.) termin na rozpatrzenie reklamacji może być wydłużony do 30 dni.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ PARTNERA

 1. Korzystanie z Aplikacji przez Partnera, odbywa się na podstawie zawartej przez Usługodawcę z Partnerem umowy o współpracy w formie pisemnej, dokumentowej lub poprzez elektroniczną rejestrację konta Partnera w Aplikacji oraz akceptację OWU Partnera, zapłatę należnych opłat z tytułu korzystania z Aplikacji a także na podstawie innych łączących strony stosunków prawnych. Przed skorzystaniem z Aplikacji, Partner zobowiązany jest zapoznać się z OWU Partnera.
 2. W trakcie rejestracji w Aplikacji, Partner podaje swoje dane identyfikacyjne. Do pełnego skorzystania z Aplikacji konieczne jest dodanie oferty Partnera która będzie prezentowana Użytkownikom i Organizatorom Programów. Usługodawca, po zaakceptowaniu Partnera jako partnera Programu (może to być także poprzedzone wizją lokalną Partnera przez przedstawiciela Usługodawcy), tworzy w oparciu o udostępnione dane oferty Partnera. Usługodawca może umożliwić Partnerowi w wybranym przez siebie zakresie i czasie samodzielne zarządzanie ofertą Partnera w Programie.
 3. Za pomocą Aplikacji Usługodawca umożliwia Partnerowi pozyskanie zlecenia od Organizatora Programu lub Użytkownika na wykonanie usługi lub pozyskanie zamówienia na określony towar, lecz wyłącznie w ramach prowadzonej przez Partnera działalności gospodarczej.
 4. Na skutek korzystania z funkcji Aplikacji dotyczących obszaru e-commerce, pomiędzy Użytkownikiem lub Organizatorem Programu a Usługodawcą nie dochodzi do zawierania umów o świadczenie usług czy sprzedaż towarów. Relacja taka zachodzi pomiędzy Użytkownikiem lub Organizatorem Programu a Partnerem.
 5. Dzięki użyciu Aplikacji Partner z tytułu wykonania usług na rzecz Użytkownika lub Organizatora Programu lub sprzedaży im towarów otrzyma od nich wynagrodzenie. Wynagrodzenie to wypłacone będzie w całości lub części ze środków, których powiernikiem jest Usługodawca, w zależności od wyboru Użytkownika lub Organizatora Programu. Usługodawca jest odpowiedzialny za przekazanie ich Partnerowi w imieniu Użytkownika lub Organizatora Programu.
 6. Rozliczenie usługi świadczonej przez Partnera na rzecz Użytkownika lub Organizatora Programu lub sprzedaż im przez Partnera towaru następuje, w oparciu o regulamin i cennik usług lub towarów danego Partnera, udostępniony odpowiednio Użytkownikowi lub Organizatorowi Programu bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi lub zakupem towaru, bez względu na formę tego udostępnienia.
 7. Partner nie może umożliwiać osobom trzecim, nie będącym osobami, które działają w jego imieniu, dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta w Aplikacji odpowiedzialny jest wyłącznie Partner. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
 8. Usługodawca oświadcza, że wszelka korespondencja i wszystkie dyspozycje i zamówienia złożone przez osoby trzecie posługujące się loginem i hasłem osoby z uprawnieniami administracyjnymi w Aplikacji działającej w imieniu Partnera, będą przypisywane Partnerowi.

IV. WYNAGRODZENIE USŁUGODAWCY NALEŻNE OD PARTNERA

 1. Wysokość prowizji i innych należnych Usługodawcy opłat określa Cennik i/lub indywidualne porozumienie między Partnerem a Usługodawcą.
 2. Partner zapłaci Usługodawcy prowizję za każde skorzystanie z usług Partnera lub zakup u niego towarów przez Użytkownika lub Organizatora Programu, dokonujące się za pomocą Aplikacji lub dzięki uczestnictwu Użytkownika lub Organizatora Programu w Programie (czyli także np. od środków dopłacanych przez Użytkownika poza Aplikacją).
 3. Partner zobowiązuje się także do precyzyjnego raportowania Usługodawcy do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu obrachunkowym zbiorczej kwoty środków dopłacanych przez Użytkowników lub Organizatorów Programów Partnerowi poza Aplikacją od jakiej Usługodawcy także należy się prowizja.
 4. Partner może zamawiać u Usługodawcy dodatkowe usługi doradcze i marketingowe, których cena, jeśli nie jest określona w Cenniku, jest indywidualnie negocjowana między Partnerem a Usługodawcą.
 5. Rozliczenie prowizji należnej Usługodawcy następuje automatycznie poprzez odjęcie jej wartości od kwoty przekazywanej Partnerowi stanowiącej wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz danego Użytkownika lub Organizatora Programu lub sprzedane im towary. W przypadku braku odmiennego porozumienia między Partnerem a Usługodawcą należne wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług doradczych i marketingowych może być także odjęte od kwoty przekazywanej Partnerowi stanowiącej zbiorcze wynagrodzenie za usługi świadczone na rzecz Użytkowników lub Organizatorów Programu lub sprzedane im towary. Rozliczenie odbywać się będzie nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia ustalonego okresu rozliczeniowego.
 6. W oparciu o dane pozyskane z Aplikacji i raport od Partnera Usługodawca wystawia Partnerowi w uzgodnionym okresie rozliczeniowym zbiorczą fakturę VAT obejmującą wszelkie naliczone prowizje. Jeśli Partner zamówi dodatkowe usługi doradcze i marketingowe, dopisane będą one do comiesięcznej faktury VAT, jako dodatkowe pozycje.
 7. Partner wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej (drogą e-mail) na adres wskazany przez Partnera.

V. OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Partner zobowiązany jest do podawania swoich danych identyfikacyjnych w sposób zgodny z prawdą i kompletny. Partner jest zobowiązany do aktualizowania tych danych niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany, bez jakiegokolwiek wezwania ze strony Usługodawcy. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług. Dane osobowe pracowników Partnera stanowią odrębny zbiór danych osobowych od zbioru prywatnych danych osobowych pracowników Partnera podanych przy aktywowaniu ich konta Użytkownika.
 2. Partner nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta w Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Partner. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC PARTNERA

 1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Partnera bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania Aplikacji, a także za szkody poniesione przez Partnera bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem obowiązującego je stosownego OWU. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z Aplikacji, utracone korzyści Partnera, szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Partnera lub wszelkie szkody powstałe w następstwie nie zastosowania się do postanowień OWU Partnera.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Partnera (bez względu na podstawę jej powstania) ograniczona jest zawsze do wartości szkody rzeczywistej.
 3. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność świadczenia usług wykonywanych przez Partnera lub sprzedawanych przez niego towarów, jest to przedmiotem wyłącznej odpowiedzialności Partnera przed Użytkownikiem lub Organizatorem Programu.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treści Partnerów oraz ofertę Partnerów umieszczoną w Aplikacji i poza przypadkami oczywistego łamania prawa lub dobrych obyczajów nie ingeruje w nie.

VII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca oraz Partner zobowiązani są do stosowania się do przepisów Obowiązującego Prawa, w szczególności Prawa Ochrony Danych.
 2. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Partnera. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Partnera będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Ochrony Danych.
 3. Usługodawca będzie przetwarzał i udostępniał dane osobowe Partnera, które są niezbędne do umożliwienia korzystania z usług Partnera lub zakupu od niego towarów i do rozliczenia ich, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartej przez Usługodawcę umowy z Partnerem.
 4. Partner jest niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych w rozumieniu Prawa Ochrony Danych w stosunku do danych osobowych Uczestników Programu, pozyskanych w celu realizacji oferowanej przez Partnera usługi.
 5. Partner niezależnie od Usługodawcy posiada własną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w charakterze administratora danych i tym samym spoczywają na Partnerze wszystkie obowiązki administratora danych osobowych, jakie wynikają z przepisów Prawa Ochrony Danych, w stosunku do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 6. W celu należytego wykonania Umowy współpracy, Usługodawca i Partner mogą udostępniać (sobie) wzajemnie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy współpracy.
 7. Usługodawca i Partner, niezależnie od drugiej strony, mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników w innym celu niż realizacja Umowy współpracy, o ile przetwarzanie takie wynika z realizacji własnych celów przetwarzania danych i jest realizowane na zasadach i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
 8. Strony zgodnie potwierdzają, iż wykonały wobec Użytkowników obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w zakresie i w sposób wymagany przez przepisy Obowiązującego Prawa, w tym Prawa Ochrony Danych, w szczególności w zakresie dotyczącym udostępniania danych osobowych w związku z realizacja Umowy współpracy.
 9. Strony zgodnie oświadczają, iż zobowiązują się do zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą i podejmie wszelkie niezbędne kroki służące zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Strony zobowiązują się niezwłocznie nawzajem informować o stwierdzonym naruszeniu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą Stronę lub może skutkować jej odpowiedzialnością.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część OWU.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

 1. Jeśli Usługodawca i Partner nie ustalili inaczej, umowa o współpracy zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać w dowolnej chwili wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Partner zobowiązany jest do zrealizowania usług lub sprzedaży towarów skutecznie nabytych przez Użytkowników lub Organizatorów Programów do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
 2. Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, bez konieczności złożenia wypowiedzenia wówczas, gdy:
 3. a) Partner zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą;
 4. b) Partner utraci wymagane prawem uprawnienia do świadczenia usług lub sprzedaży towarów;
 5. c) Partner zmieni profil działalności zaprzestając świadczenia usług lub sprzedaży towarów Użytkownikom lub Organizatorom Programów;
 6. d) umowa zostanie wykonana w całości.
 7. W sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z łączących strony umów, a w szczególności z OWU Partnera, Partnerowi może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowany dostęp i możliwość korzystania z Aplikacji i uczestnictwa w Programie. Z tego tytułu nie przysługują Partnerowi żadne roszczenia.

Dokument obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.

Aktualizacja dokumentu obowiązuje na rynku Wielkiej Brytanii od 26/05/2021 r.