Czym jest ESG i dlaczego jest tak ważne? Jaki ma wpływ na przedsiębiorstwa?

ESG (Environmental, Social, Governance) stało się nieodzownym elementem dzisiejszego świata biznesu. W kontekście przedsiębiorstw ESG odnosi się do działań związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym. Znaczenie ESG rośnie, gdyż coraz więcej firm i inwestorów dostrzega korzyści płynące z raportowania ESG oraz wdrażania zrównoważonych praktyk. W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest ESG, dlaczego jest tak ważne, oraz jak wpływa na strategię i zarządzanie przedsiębiorstwami. Zapraszamy i życzymy przyjemnej lektury! 

Definicja ESG

Skrót ESG oznacza Environmental, Social, Governance, czyli fundamenty tej koncepcji: środowiskowy, społeczny i ład korporacyjny. Każdy z tych elementów odgrywa istotną rolę w ocenie i zarządzaniu zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa. Environmental odnosi się do działań na rzecz ochrony środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi oraz inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Przykłady obejmują emisję gazów cieplarnianych, zużycie energii, zwłaszcza pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych, ślad węglowy, odpady niebezpieczne oraz gospodarka wodna, w tym emisje do wody.

Social, czyli społeczny, koncentruje się na politykach dotyczących pracowników, praw człowieka oraz relacji z lokalnymi społecznościami. Firmy oceniają swoje działania pod kątem sprawiedliwego traktowania pracowników, równości płci, warunków pracy oraz zaangażowania społecznego. Przykłady to wspieranie różnorodności poprzez zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach, minimalizowanie dysproporcji wynagrodzeń między płciami, zapewnianie work-life balance przez wdrożenie hybrydowego modelu pracy, przestrzeganie praw pracowników czy dbanie o dane osobowe współpracowników poprzez wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń. Governance, czyli ład korporacyjny, obejmuje strukturę zarządzania, etykę biznesową oraz transparentność działań. Przykłady to  przejrzystość podatkowa, przeciwdziałanie korupcji, struktura zarządu, wynagrodzenia kadry zarządzającej i pracowników oraz respektowanie praw akcjonariuszy.

Współpraca tych trzech elementów stanowi fundament zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem.

Dlaczego ESG jest ważne?

Znaczenie ESG dla przedsiębiorstw i społeczeństwa jest ogromne. Wdrożenie standardów pozwala firmom działać w sposób bardziej zrównoważony i odpowiedzialny, co przyczynia się do ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia. Korzyści wynikające z wdrożenia ESG są wielorakie. Po pierwsze, zwiększa się transparentność działań firmy, co buduje zaufanie wśród konsumentów i inwestorów. Dodatkowo, wdrożenie ESG poprawia reputację firmy, co może przyciągać nowych klientów oraz inwestorów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Rola ESG w odpowiedzialności społecznej i zrównoważonym rozwoju polega na promowaniu działań, które są korzystne zarówno dla firmy, jak i otoczenia, w którym ona funkcjonuje. Firmy, które uwzględniają ESG w swojej strategii, często osiągają lepsze wyniki finansowe i są odporniejsze na zmiany rynkowe. Wprowadzenie ESG to nie tylko odpowiedzialność społeczna, ale także strategiczne podejście do zarządzania, które przynosi długoterminowe korzyści.

Raportowanie ESG

Raportowanie ESG to proces dokumentowania i udostępniania informacji na temat działań przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządczych. Firmy raportują ESG, aby pokazać swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz transparentność w działaniach. Dzięki raportowaniu ESG przedsiębiorstwa mogą komunikować swoje osiągnięcia, wyzwania i cele związane z ESG interesariuszom, takim jak inwestorzy, klienci, pracownicy i społeczności lokalne.

Dlaczego raportowanie ESG jest ważne? Po pierwsze, umożliwia firmom lepsze zarządzanie ryzykiem poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i możliwości. Po drugie, wspiera budowanie zaufania i reputacji firmy w oczach interesariuszy. Przykłady standardów raportowania ESG obejmują Dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która nakłada na firmy obowiązek raportowania działań zrównoważonego rozwoju, Global Reporting Initiative (GRI), która dostarcza wytyczne do raportowania ESG, oraz Sustainability Accounting Standards Board (SASB), która określa standardy raportowania finansowego i niefinansowego związane z ESG.

Warto podkreślić jednocześnie, że raportowanie ESG wkrótce stanie się obowiązkiem przedsiębiorstw. I tak od 2025 roku wszystkie duże przedsiębiorstwa oraz spółki notowane na unijnych rynkach, zatrudniające co najmniej 500 osób, będą zobowiązane do sporządzenia raportu ESG, pod warunkiem że ich suma bilansowa przekracza 85 mln złotych lub roczne przychody wynoszą co najmniej 170 mln złotych. Ten obowiązek obejmie raport za rok 2024. Od 2026 roku obowiązek ten rozszerzy się o podmioty, które spełnią co najmniej dwa z trzech kryteriów: zatrudnienie co najmniej 250 pracowników, suma bilansowa przekraczająca 85 mln złotych, lub roczne przychody wynoszące przynajmniej 170 mln złotych, co dotyczyć będzie raportu za rok 2025. Dodatkowo, małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełnią dwa z trzech warunków: zatrudnienie co najmniej 10 pracowników, suma bilansowa przekraczająca 1,5 mln złotych, lub osiągnięcie przychodów powyżej 3 mln złotych. 

Wskaźniki ESG

Wskaźniki ESG to miary używane do oceny efektywności przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Pomagają one firmom i interesariuszom monitorować postępy oraz identyfikować obszary wymagające poprawy. Przykłady wskaźników ESG obejmują emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody, wskaźniki bezpieczeństwa pracy, różnorodność zatrudnienia oraz praktyki zarządzania.

Monitorowanie wskaźników ESG umożliwia firmom wykazanie ich zaangażowania w zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialność społeczną, co jest coraz bardziej cenione przez inwestorów i konsumentów. W efekcie przyczynia się to do zwiększenia transparentności i zaufania do firmy, a także jej lepszej pozycji na rynku.

Podsumowując, ESG jest elementem współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, promującym zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. Wdrożenie praktyk ESG nie tylko zwiększa transparentność i zarządzanie ryzykiem, ale także poprawia reputację firmy i buduje zaufanie wśród interesariuszy. Zachęcamy firmy do aktywnego wdrażania ESG, aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, co jest niezbędne dla długoterminowego sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.

Podobał ci się ten artykuł? Podziel się nim używając hashtaga #WeAreNais