Ogólne Warunki Użytkowania – Regulamin Użytkownika

Ogólne Warunki Użytkowania – Regulamin Użytkownika

DEFINICJE

Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające Usługodawcy realizację Usługi, przeznaczone dla (i) Użytkowników w celu skorzystania z funkcji Aplikacji, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Uczestników Programu i Organizatorów Programu do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Organizatorów Programów w celu kreowania Programów, zgłaszania Uczestników Programu oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcji Aplikacji oraz wykorzystania innych funkcji wspomagających procesy biznesowe Organizatorów Programów. Aplikacja jest dostępna dla osób mających możliwość łączenia się z Internetem, za pomocą Urządzeń Dostępowych. Szczegółowe funkcje Aplikacji określone są w instrukcjach dla Uczestników Programów, Organizatorów Programów i Partnerów dostępnych na stronie www.nais.co lub w bezpośrednio w Aplikacji. Usługodawca w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do zmiany Aplikacji lub jej poszczególnych funkcji (w tym domeny, pod która jest dostępna), w szczególności w celu jej dalszego rozwoju i udoskonalania.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień dostępnych w ramach Aplikacji przypisany do konkretnego Użytkownika Aplikacji.

Nais – oznaczenie marki lub firmy pod którą działają Podmioty Stowarzyszone oraz Aplikacja umożliwiająca świadczenie Usługi.

Obowiązujące Prawo – przepisy prawa miejscowego mające zastosowanie do działalności Dostawcy Usługi Nais.

Operator Płatności – podmiot pośredniczący w przekazaniu środków płatniczych; w szczególności banki, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności, Organizacje Kartowe, instytucje pieniądza elektronicznego. Lista Operatorów Płatności i obsługiwanych przez nich metod płatności znajduje się na stronie https://nais.co/pl/operatorzy-platnosci/.

Organizator Programu – podmiot korzystający z funkcji Aplikacji przeznaczonych dla organizatorów programów mających na celu budowanie zaangażowania i dobrej atmosfery współpracy (na przykład pracodawców organizujących i zarządzających programami dla swoich pracowników, współpracowników i kluczowych partnerów handlowych) w tym m.in. poprzez przekazanie środków pieniężnych do Usługodawcy jako powiernika, w ramach Programu, w celu umożliwienia Uczestnikom Programu skorzystania z nich, ale jedynie w momencie i w celu nabywania usług lub towarów u Partnerów, które wybierze Uczestnik Programu, przy zachowaniu ograniczeń jakie na ewentualne wykorzystanie tych środków może nałożyć Organizator Programu. Organizator Programu może wykorzystać Aplikację w ten sposób, że stworzy program, do którego zaprosi innych współorganizatorów programu.

OWU – Regulamin korzystania zwany Ogólne Warunki Użytkowania, przy czym każdy z podmiotów korzystających z Aplikacji w celu realizacji swoich celów, tzn. Użytkownik, Organizator Programu i Partner akceptuje OWU odpowiednie do zakresu swoich praw i obowiązków, dlatego OWU te nazywane będą odpowiednio OWU – Regulamin Użytkownika, OWU – Regulamin Organizatora Programu i OWU – Regulamin Partnera.

Partner – podmiot oferujący przy wykorzystaniu Aplikacji usługi lub towary dla Uczestników Programu lub Organizatorów Programu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Podmiot Stowarzyszony Nais – podmiot stowarzyszony działający pod marką Nais pełniący rolę Dostawcy Usługi, Producenta Oprogramowania, Partnera lub inną rolę związaną ze świadczeniem usługi w ramach Aplikacji. 

Prawo Ochrony Danych – oznacza przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące Dostawcę Usługi Nais zgodnie z zakresem wskazanym przez Obowiązujące Prawo.

Producent Oprogramowania – Podmiot Stowarzyszony Nais będący twórcą oprogramowania, posiadającym prawa autorskie do własnego kodu źródłowego aplikacji, architektury danych oraz wszelkie pozostałe przysługujące prawa związane z realizacją funkcji Aplikacji.

Program – zespół funkcji Aplikacji pod marką Nais, należącą do Usługodawcy, których wykorzystanie ma m.in. pomóc budować zrównoważone i partnerskie relacje między Organizatorem Programu a Uczestnikami Programu. Program umożliwia także zarządzanie wszystkimi niezbędnymi do prowadzenia programu przez Organizatora Programu funkcjami Aplikacji, jak na przykład uprawnieniami Uczestników Programu.

Uczestnik Programu – Użytkownik, zaproszony do Programu przez Organizatora Programu. Uczestnicy Programu, poza korzystaniem z funkcji Aplikacji dla nich dedykowanych i związanych z Programem, mogą mieć równolegle uprawnienia do zarządzania nią lub korzystania z niektórych jej funkcji w imieniu Organizatora Programu. Użytkownik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pełni równocześnie rolę Organizatora Programu dla zapraszanych przez siebie do Programu Uczestników Programu.

Urządzenia Dostępowe – urządzenia zdolne do łączenia się z siecią Internet za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji. Lista współpracujących z Aplikacją przeglądarek internetowych lub aplikacji oraz zasady ich konfiguracji oraz konfiguracji urządzeń sieciowych jest każdorazowo opisana w szczegółowych instrukcjach. Usługodawca zapewnia zgodność Aplikacji tylko z najnowszymi wersjami najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Usługa – świadczenie wykonywane przez Usługodawcę we własnym imieniu i na własny rachunek.

Usługodawca, Dostawca Usługi, Nais, My – zależnie od kontekstu Podmiot Stowarzyszony Nais będący stroną Umowy, świadczący bezpośrednio Usługę. Informacja o Usługodawcy znajduje się w Koncie Użytkownika. Lista Dostawców Usług Nais znajduje się na stronie https://nais.co/legal/nais-service-provider.

Użytkownik – osoba posiadająca Konto Użytkownika w Aplikacji.

I. REGULACJE OGÓLNE

 1. Usługodawca zapewni możliwie najwyższą dostępność Aplikacji, w tym jak najszybciej będzie usuwać awarie Aplikacji. Prace konserwacyjne będą prowadzone w miarę możliwości w nocy.
 2. Zaproszony przez Organizatora Programu do uczestnictwa w Programie Użytkownik nie poniesie z tytułu korzystania z funkcji Aplikacji związanych z Programem żadnych opłat (za wyjątkiem kosztów transmisji danych związanych z użytkowaniem Urządzenia Dostępowego – zgodnie z zasadami dostawcy usług dostępu do sieci Internet z którego usług korzysta Użytkownik). Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia w przyszłości do Aplikacji dodatkowych dowolnych funkcji płatnych dedykowanych Użytkownikowi lecz nie związanych z funkcjami Programu, przy czym funkcje takie będą zawsze wyraźnie i jednoznacznie opisane, tak by nie powstała wątpliwość, które elementy Aplikacji można wykorzystywać bezpłatnie, a które odpłatnie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, który nie ma negatywnego wpływu na Aplikację, nie powoduje zakłóceń w jej działaniu, jest zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 4. Użytkownik może być, przy wykorzystaniu funkcji Aplikacji, zapraszany przez Organizatora Programu do skorzystania z Programu. W zakresie m.in. wykorzystania środków Organizatora Programu związanych z polityką nagrodową, benefitową, socjalną i inną, może się to odbyć co najmniej na dwa sposoby:
 5. a) poprzez przyznawanie Uczestnikowi Programu środków w sposób ostateczny – w tym przypadku skuteczne zakończenie procedury systemowej przyznania tych środków w Programie przez Organizatora Programu jest równoznaczne z przyznaniem Uczestnikowi Programu dodatkowego wynagrodzenia (w przypadku Uczestników Programu zatrudnionych na umowach o pracę i umowach o dzieło oraz umowach zlecenia), powstaniem w związku z tym obowiązków podatkowych u Organizatora Programu jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czynności te bowiem wypełniają ustawową przesłankę w zakresie postawienia środków do dyspozycji pracownika;
 6. b) poprzez przyznawanie Uczestnikowi Programu obietnicy przyznania środków w przyszłości, po spełnieniu się określonych warunków nałożonych przez Organizatora Programu – w tym przypadku skuteczne zakończenie procedury systemowej przyznania środków w Programie stanowi deklarację Organizatora Programu do postawienia środków do dyspozycji Uczestnika Programu, która zrealizuje się w przyszłości, wyłącznie w momencie gdy ten znajdzie wśród ofert Partnerów Programu ofertę interesującą dla siebie i uruchomi procedurę jej zakupu, przy czym równocześnie na moment dokonywania zakupu przez Uczestnika Programu oferta ta będzie spełniała kryteria Organizatora Programu, co do przeznaczenia jego środków na taki zakup Uczestnika Programu; Dokończenie transakcji zakupu od Partnera usług lub towarów przez Uczestnika Programu jest dopiero równoznaczne z przyznaniem Uczestnikowi Programu dodatkowego wynagrodzenia i (w przypadku Uczestników Programu zatrudnionych na umowach o pracę i umowach o dzieło oraz umowach zlecenia) wypełnieniem ustawowej przesłanki w zakresie postawienia środków do dyspozycji pracownika i powstaniem w związku z tym obowiązków podatkowych u pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; W tym rozumieniu zapisy na Koncie Użytkownika w Programie są jedynie technicznym odwzorowaniem wysokości ewentualnej obietnicy Organizatora Programu względem Uczestnika Programu, którą Organizator Programu w każdym momencie może swoimi działaniami odwołać lub zmieniać.
 7. Wszelkie prawa do oprogramowania pozostają własnością Producenta Oprogramowania. Użytkownikowi zabrania się kopiowania, modyfikowania, dekompresowania i rozprzestrzeniania udostępnionego im oprogramowania.
 8. Usługodawca zachęca Użytkowników do świadomego korzystania z Urządzeń Dostępowych, w tym dbania o aktualność zainstalowanego na nich oprogramowania antywirusowego. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Urządzeń Dostępowych lub zawartego na nich oprogramowania oraz za utratę danych Użytkownika na Urządzeniu Dostępowym na skutek korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną z wyłącznej winy Usługodawcy lub Producenta Oprogramowania.
 9. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego OWU zostanie uznana przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważną, pozostałe części niniejszego OWU będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące strony.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego OWU oraz sposobu korzystania z Aplikacji za powiadomieniem Użytkowników na stronie internetowej Usługodawca zapewnia Użytkownikowi stałą możliwość wglądu do OWU Użytkownika z poziomu Aplikacji.
 11. W terminie 5 dni od powiadomienia Użytkowników o zmianie OWU Użytkownika, Użytkownik ma prawo zgłosić do Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji tych zmian. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail podane na stronie internetowej Usługodawcy. Przesłanie takiego oświadczania powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji przez Użytkownika i zablokowanie Konta Użytkownika.

II. REKLAMACJE

 1. Problemy i uwagi związane z działaniem Aplikacji mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail udostępniony w Aplikacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym uprawnienie do zgłoszenia reklamacji nie będzie przysługiwało, jeśli od daty, w której wystąpiło zdarzenie będące podstawą reklamacji upłynęło więcej niż 30 dni. W sytuacjach, w których do wyjaśnienia sprawy potrzebna jest współpraca Usługodawcy i stron trzecich (np. Operatorzy Płatności, Partnerzy, itp.) termin na rozpatrzenie reklamacji może być wydłużony do 30 dni.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z funkcji Aplikacji jest: (i) zgłoszenie przez Organizatora Programu Użytkownika, jako podmiotu uprawnionego do uczestniczenia w Programie jako Uczestnika Programu, (ii) uruchomienie Aplikacji w Urządzeniu Dostępowym, (iii) akceptacja OWU Użytkownika oraz (iv) spełnienie warunków technicznych do skorzystania z Aplikacji. Niemożliwe jest korzystanie z Aplikacji przez osoby, które nie spełniają powyższych warunków.
 2. Na skutek korzystania przez Użytkownika z funkcji Aplikacji dotyczących obszaru e-commerce, pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem nie dochodzi do zawierania umów o świadczenie usług czy sprzedaż towarów. Relacja taka zachodzi pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem (w niektórych wypadkach Usługodawca może pełnić także rolę Partnera). Użycie Aplikacji przez Użytkownika w celu zapewniania sobie możliwości skorzystania z usług Partnera lub zapewniania sobie możliwości zakupu od niego towarów gwarantuje całkowitą lub częściową zapłatę wynagrodzenia za te usługi lub towary Partnera, do wysokości salda środków Użytkownika w Programie w którym uczestniczy (przyznanych ostatecznie przez Organizatora Programu oraz tych stanowiących jedynie obietnicę Organizatora Programu) możliwych do rozdysponowania przez Użytkownika, jako Uczestnika Programu, w momencie skorzystania z danej usługi lub zakupu towaru. Środki te znajdują się u Usługodawcy, jako powiernika i on jest odpowiedzialny za przekazanie ich Partnerowi w imieniu Użytkownika. Proces zakupu usług lub towarów przez Użytkownika jest czynnością dwustronną między Użytkownikiem (działającym jako Uczestnik Programu) a Partnerem. Organizator Programu może w każdej chwili zmienić lub wyzerować wysokość środków – stanowiących jedynie obietnicę Organizatora Programu, którymi zarządza, i o których szczegółowo mowa powyżej. W przypadku odstąpienia Organizatora Programu od korzystania z Programu, Użytkownik, jako Uczestnik Programu zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie.
 3. Za skorzystanie z Aplikacji oraz zapewnienia sobie możliwości korzystania z usług Partnerów lub kupowania od nich towarów przy wykorzystaniu Aplikacji, Usługodawca nie pobiera od Użytkownika opłat. Skorzystanie z Aplikacji wymaga jednak dostępności innych usług za które odpowiada samodzielnie Użytkownik (w szczególności łączności z Internetem) oraz dysponowania sprawnym Urządzeniem Dostępowym.
 4. Rozliczenie usługi świadczonej przez Partnera na rzecz Użytkownika (działającego jako Uczestnik Programu) lub sprzedaż mu przez Partnera towaru następuje, w oparciu o regulamin i cennik usług lub towarów danego Partnera, udostępniony Użytkownikowi bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi lub zakupem towaru, bez względu na formę tego udostępnienia.
 5. Opłatę (w całości lub w części – w zależności od dyspozycji Użytkownika) za usługę lub towar pobiera od Użytkownika (jako Uczestnika Programu) Partner z wykorzystaniem Aplikacji. Usługodawca we współpracy z Partnerami może wprowadzić odmienne systemy bezgotówkowego rozliczania Partnerów z Użytkownikami. Użytkownik w celu zapłaty za usługę lub towar Partnerowi przy pomocy Aplikacji może także wykorzystać udostępnione w Aplikacji systemy zewnętrznych Operatorów Płatności.
 6. W przypadku gdy saldo środków Użytkownika w Programie (działającego jako Uczestnik Programu) nie pozwala w całości lub w części na zakup towaru lub usługi od Partnera, Użytkownik może, przy wykorzystaniu systemów zewnętrznych Operatorów Płatności dopłacić do zakupu ze środków własnych. W przypadku gdy środki takie nie zostaną w pełni wykorzystane w trakcie zakupów, pozostała ich część może zostać zwrócona Użytkownikowi na jego wezwanie lub Użytkownik może ją wykorzystać przy kolejnych zakupach lub wykorzystując inne funkcje Aplikacji.
 7. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z przyznanych środków lub obietnicy przyznania środków jedynie u Partnerów Usługodawcy.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania swoich danych osobowych w sposób zgodny z prawdą i kompletny. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania tych danych niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany, bez jakiegokolwiek wezwania ze strony Usługodawcy. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług. Dane osobowe Użytkownika podane Usługodawcy nie są nigdy przekazywane Organizatorowi Programu. Jest to odrębny zbiór danych osobowych do których Organizator Programu nie ma dostępu.
 2. Użytkownik nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta w Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z Aplikacji, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem przez nie obowiązującego je OWU. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z Aplikacji, utracone korzyści Użytkownika, szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Użytkownika lub wszelkie inne szkody powstałe w następstwie niezastosowania się do postanowień OWU.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika (bez względu na podstawę jej powstania) ograniczona jest zawsze do wartości szkody rzeczywistej.
 3. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność prac wykonywanych przez Organizatorów Programu Użytkownika w Aplikacji.
 4. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność świadczenia usług przez Partnerów i jakość sprzedawanych przez nich towarów.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treści Partnerów i Organizatorów Programu oraz ofertę Partnerów umieszczoną w Aplikacji i poza przypadkami oczywistego łamania prawa lub dobrych obyczajów nie ingeruje w nie.

VI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do stosowania się do przepisów Obowiązującego Prawa, w szczególności Prawa Ochrony Danych.
 2. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkownika. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami Prawa Ochrony Danych.
 3. Aby Użytkownik mógł prawidłowo korzystać z Aplikacji, Usługodawca może przetwarzać dane geolokalizacyjne oraz udostępniać je Partnerom, którzy mają świadczyć na jego rzecz usługi lub oferować mu towary.
 4. Usługodawca będzie przetwarzał i udostępniał dane osobowe Użytkownika, które są niezbędne do umożliwienia korzystania z usług Partnerów lub zakupu od nich towarów i do rozliczenia ich, wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zawartych przez Usługodawcę umów z Partnerami. Tego typu dane dot. Użytkowania i korzystania z Aplikacji są w szczególności cechami pozwalającymi na identyfikację i rozliczenie Użytkownika poprzez podanie czasu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Aplikacji oraz zakresu danego użycia.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część OWU.

 

Dokument obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.

Aktualizacja dokumentu obowiązuje na rynku Wielkiej Brytanii od dnia 26/05/2021 r.