Regulamin organizatora

Ogólne Warunki Użytkowania – Regulamin Organizatora

DEFINICJE

Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające Usługodawcy realizację Usługi, przeznaczone dla (i) Użytkowników w celu skorzystania z funkcji Aplikacji, (ii) Partnerów w celu potwierdzania uprawnień Uczestników Programu i Organizatorów Programu do zakupu usług lub towarów od Partnerów oraz (iii) Organizatorów Programów w celu kreowania Programów, zgłaszania Uczestników Programu oraz administrowania częścią ich uprawnień w ramach funkcji Aplikacji oraz wykorzystania innych funkcji wspomagających procesy biznesowe Organizatorów Programów. Aplikacja jest dostępna dla osób mających możliwość łączenia się z Internetem, za pomocą Urządzeń Dostępowych. Szczegółowe funkcje Aplikacji określone są w instrukcjach dla Uczestników Programów, Organizatorów Programów i Partnerów dostępnych na stronie www.nais.co lub w bezpośrednio w Aplikacji. Usługodawca w dowolnej chwili zastrzega sobie prawo do zmiany Aplikacji lub jej poszczególnych funkcji (w tym domeny, pod która jest dostępna), w szczególności w celu jej dalszego rozwoju i udoskonalania.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień dostępnych w ramach Aplikacji przypisany do konkretnego Użytkownika Aplikacji.

Nais – oznaczenie marki lub firmy pod którą działają Podmioty Stowarzyszone oraz Aplikacja umożliwiająca świadczenie Usługi.

Obowiązujące Prawo – przepisy prawa miejscowego mające zastosowanie do działalności Dostawcy Usługi.

Operator Płatności – podmiot pośredniczący w przekazaniu środków płatniczych; w szczególności banki, agenci rozliczeniowi, podmioty prowadzące systemy płatności, Organizacje Kartowe, instytucje pieniądza elektronicznego. Lista Operatorów Płatności i obsługiwanych przez nich metod płatności znajduje się na stronie https://nais.co/pl/operatorzy-platnosci/.

Organizator Programu – podmiot korzystający z funkcji Aplikacji przeznaczonych dla organizatorów programów mających na celu budowanie zaangażowania i dobrej atmosfery współpracy (na przykład pracodawców organizujących i zarządzających programami dla swoich pracowników, współpracowników i kluczowych partnerów handlowych) w tym m.in. poprzez przekazanie środków pieniężnych do Usługodawcy jako powiernika, w ramach Programu, w celu umożliwienia Uczestnikom Programu skorzystania z nich, ale jedynie w momencie i w celu nabywania usług lub towarów u Partnerów, które wybierze Uczestnik Programu, przy zachowaniu ograniczeń jakie na ewentualne wykorzystanie tych środków może nałożyć Organizator Programu. Organizator Programu może wykorzystać Aplikację w ten sposób, że stworzy program, do którego zaprosi innych współorganizatorów programu.

OWU – Regulamin korzystania zwany Ogólne Warunki Użytkowania, przy czym każdy z podmiotów korzystających z Aplikacji w celu realizacji swoich celów, tzn. Użytkownik, Organizator Programu i Partner akceptuje OWU odpowiednie do zakresu swoich praw i obowiązków, dlatego OWU te nazywane będą odpowiednio OWU – Regulamin Użytkownika, OWU – Regulamin Organizatora Programu i OWU – Regulamin Partnera.

Partner – podmiot oferujący przy wykorzystaniu Aplikacji usługi lub towary dla Uczestników Programu lub Organizatorów Programu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Podmiot Stowarzyszony Nais – podmiot stowarzyszony działający pod marką Nais pełniący rolę Dostawcy Usługi, Producenta Oprogramowania, Partnera lub inną rolę związaną ze świadczeniem usługi w ramach Aplikacji. 

Prawo Ochrony Danych – oznacza przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące Dostawcę Usługi Nais zgodnie z zakresem wskazanym przez Obowiązujące Prawo.

Producent Oprogramowania – Podmiot Stowarzyszony Nais będący twórcą oprogramowania, posiadającym prawa autorskie do własnego kodu źródłowego aplikacji, architektury danych oraz wszelkie pozostałe przysługujące prawa związane z realizacją funkcji Aplikacji.

Program – zespół funkcji Aplikacji pod marką Nais, należącą do Usługodawcy, których wykorzystanie ma m.in. pomóc budować zrównoważone i partnerskie relacje między Organizatorem Programu a Uczestnikami Programu. Program umożliwia także zarządzanie wszystkimi niezbędnymi do prowadzenia programu przez Organizatora Programu funkcjami Aplikacji, jak na przykład uprawnieniami Uczestników Programu.

Uczestnik Programu – Użytkownik, zaproszony do Programu przez Organizatora Programu. Uczestnicy Programu, poza korzystaniem z funkcji Aplikacji dla nich dedykowanych i związanych z Programem, mogą mieć równolegle uprawnienia do zarządzania nią lub korzystania z niektórych jej funkcji w imieniu Organizatora Programu. Użytkownik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pełni równocześnie rolę Organizatora Programu dla zapraszanych przez siebie do Programu Uczestników Programu.

Urządzenia Dostępowe – urządzenia zdolne do łączenia się z siecią Internet za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji. Lista współpracujących z Aplikacją przeglądarek internetowych lub aplikacji oraz zasady ich konfiguracji oraz konfiguracji urządzeń sieciowych jest każdorazowo opisana w szczegółowych instrukcjach. Usługodawca zapewnia zgodność Aplikacji tylko z najnowszymi wersjami najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Usługa – świadczenie wykonywane przez Usługodawcę we własnym imieniu i na własny rachunek.

Usługodawca, Dostawca Usługi, Nais, My – zależnie od kontekstu Podmiot Stowarzyszony Nais będący stroną Umowy, świadczący bezpośrednio Usługę. Informacja o Usługodawcy znajduje się w Koncie Użytkownika. Lista Dostawców Usług Nais znajduje się na stronie https://nais.co/legal/nais-service-provider.

Użytkownik –osoba posiadająca Konto Użytkownika w Aplikacji.

Cennik – oferta przedstawiającą porównanie możliwości i cen Planów Abonamentowych Aplikacji oraz usług dodanych oferowanych przez Usługodawcę. Cennik dostępny jest pod adresem www.nais.co/pricing.

Okres Abonamentowy – okres działania Aplikacji, za jaki uiszczono Opłatę Abonamentową.

Okres Próbny –wskazany przez Usługodawcę (najczęściej to okres kolejnych 30 /trzydziestu/) dni, w którym działanie Aplikacji udostępnionej Organizatorowi Programu do testowania jej przydatności jest bezpłatne.

Opłata Abonamentowa – łączna opłata z tytułu korzystania z Aplikacji w wysokości określonej w Cenniku dla danego Planu Abonamentowego.

Plan Abonamentowy – wariant działania Aplikacji (aktywnych funkcji Aplikacji).

I. REGULACJE OGÓLNE

 1. Usługodawca zapewni możliwie najwyższą dostępność Aplikacji, w tym jak najszybciej będzie usuwać awarie Aplikacji. Prace konserwacyjne będą prowadzone w miarę możliwości w nocy.
 2. Zaproszony przez Organizatora Programu do uczestnictwa w Programie Użytkownik nie poniesie z tytułu korzystania z funkcji Aplikacji związanych z Programem żadnych opłat (za wyjątkiem kosztów transmisji danych związanych z użytkowaniem Urządzenia Dostępowego – zgodnie z zasadami dostawcy usług dostępu do sieci Internet z którego usług korzysta Użytkownik). Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia w przyszłości do Aplikacji dodatkowych dowolnych funkcji płatnych dedykowanych Użytkownikowi lecz nie związanych z funkcjami Programu, przy czym funkcje takie będą zawsze wyraźnie i jednoznacznie opisane, tak by nie powstała wątpliwość, które elementy Aplikacji można wykorzystywać bezpłatnie, a które odpłatnie.
 3. Organizator Programu jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, który nie ma negatywnego wpływu na Aplikację, nie powoduje zakłóceń w jej działaniu, jest zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.
 4. Skorzystanie przez Organizatora Programu z funkcji Programu w zakresie m.in. wykorzystania środków Organizatora Programu związanych z polityką nagrodową, benefitową, socjalną i inną, może się to odbyć co najmniej na dwa sposoby:
 5. a) poprzez przyznawanie Uczestnikowi Programu środków w sposób ostateczny – w tym przypadku skuteczne zakończenie procedury systemowej przyznania tych środków w Programie przez Organizatora Programu jest równoznaczne z przyznaniem Uczestnikowi Programu dodatkowego wynagrodzenia (w przypadku Uczestników Programu zatrudnionych na umowach o pracę i umowach o dzieło oraz umowach zlecenia), powstaniem w związku z tym obowiązków podatkowych u Organizatora Programu jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czynności te bowiem wypełniają ustawową przesłankę w zakresie postawienia środków do dyspozycji pracownika;
 6. b) poprzez przyznawanie Uczestnikowi Programu obietnicy przyznania środków w przyszłości, po spełnieniu się określonych warunków nałożonych przez Organizatora Programu – w tym przypadku skuteczne zakończenie procedury systemowej przyznania środków w Programie stanowi deklarację Organizatora Programu do postawienia środków do dyspozycji Uczestnika Programu, która zrealizuje się w przyszłości, wyłącznie w momencie gdy ten znajdzie wśród ofert Partnerów Programu ofertę interesującą dla siebie i uruchomi procedurę jej zakupu, przy czym równocześnie na moment dokonywania zakupu przez Uczestnika Programu oferta ta będzie spełniała kryteria Organizatora Programu, co do przeznaczenia jego środków na taki zakup Uczestnika Programu; Dokończenie transakcji zakupu od Partnera usług lub towarów przez Uczestnika Programu jest dopiero równoznaczne z przyznaniem Uczestnikowi Programu dodatkowego wynagrodzenia i (w przypadku Uczestników Programu zatrudnionych na umowach o pracę i umowach o dzieło oraz umowach zlecenia) wypełnieniem ustawowej przesłanki w zakresie postawienia środków do dyspozycji pracownika i powstaniem w związku z tym obowiązków podatkowych u pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; W tym rozumieniu zapisy na Koncie Użytkownika w Programie są jedynie technicznym odwzorowaniem wysokości ewentualnej obietnicy Organizatora Programu względem Uczestnika Programu, którą Organizator Programu w każdym momencie może swoimi działaniami odwołać lub zmieniać.
 7. Wszelkie prawa do oprogramowania pozostają własnością Producenta Oprogramowania. Użytkownikowi zabrania się kopiowania, modyfikowania, dekompresowania i rozprzestrzeniania udostępnionego im oprogramowania.
 8. Usługodawca zachęca Użytkowników do świadomego korzystania z Urządzeń Dostępowych, w tym dbania o aktualność zainstalowanego na nich oprogramowania antywirusowego. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie Urządzeń Dostępowych lub zawartego na nich oprogramowania oraz za utratę danych Użytkownika na Urządzeniu Dostępowym na skutek korzystania z Aplikacji tylko i wyłącznie wówczas, gdy uszkodzenia te powstaną z wyłącznej winy Usługodawcy lub Producenta Oprogramowania.
 9. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego OWU zostanie uznana przez sąd lub inny upoważniony organ za nieważną, pozostałe części niniejszego OWU będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące strony.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego OWU oraz sposobu korzystania z Aplikacji za powiadomieniem Organizatorów Programów na stronie internetowej oraz za pomocą korespondencji email wysłanej na adresy poczty elektronicznej Użytkowników zaproszonych do Programu przez Organizatora Programu i mających w Aplikacji uprawnienia administracyjne. Usługodawca zapewnia Organizatorowi Programu stałą możliwość wglądu do OWU Organizatora Programu z poziomu Aplikacji.
 11. W terminie 5 dni od powiadomienia Organizatora Programu o zmianie OWU Organizatora Programu, Organizator Programu ma prawo zgłosić do Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji tych zmian. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail podane na stronie internetowej Usługodawcy. Doręczenie takiego oświadczania powoduje automatycznie ustanie uprawnień do korzystania z Aplikacji przez Organizatora Programu i zablokowanie jego konta. Zastosowana w takim przypadku zostanie procedura opisana w rozdziale „ROZWIĄZANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY ORGANIZATOR PROGRAMU-USŁUGODAWCA, ustęp 1.”

II. REKLAMACJE

 1. Problemy i uwagi związane z działaniem Aplikacji mogą być reklamowane przez Organizatora Programu poprzez zgłoszenie tego na adres e-mail udostępniony w Aplikacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, przy czym uprawnienie do zgłoszenia reklamacji nie będzie przysługiwało, jeśli od daty, w której wystąpiło zdarzenie będące podstawą reklamacji upłynęło więcej niż 30 dni. W sytuacjach, w których do wyjaśnienia sprawy potrzebna jest współpraca Usługodawcy i stron trzecich (np. Operatorzy Płatności, Partnerzy, itp.) termin na rozpatrzenie reklamacji może być wydłużony do 30 dni.

III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ ORGANIZATORA PROGRAMU

 1. Korzystanie z Aplikacji przez Organizatora Programu, odbywa się na podstawie zawartej przez Usługodawcę z Organizatorem Programu umowy o współpracy poprzez elektroniczną rejestrację konta Organizatora Programu w Aplikacji oraz akceptację OWU Organizatora Programu, zapłatę należnych opłat z tytułu korzystania z Aplikacji a także na podstawie innych łączących strony stosunków prawnych. Przed skorzystaniem z Aplikacji, Organizator Programu zobowiązany jest zapoznać się z OWU Organizatora Programu.
 2. Po aktywacji konta i wybraniu Planu Abonamentowego Organizator Programu może korzystać z Aplikacji za darmo przez Okres Próbny.
 3. W trakcie rejestracji w Aplikacji, Organizator Programu podaje swoje dane identyfikacyjne. Do pełnego skorzystania z Aplikacji konieczne jest dodanie listy Uczestników Programu wraz z ich adresami email i ew. określenie przyznawanych środków lub obietnicy przyznania środków dla danego Uczestnika Programu oraz innych parametrów niezbędnych do prawidłowego korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
 4. Organizator Programu powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych zaproszonych przez niego Uczestników Programu w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Usługodawca jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Organizatora Programu wyłącznie w celu korzystania z Aplikacji przez Organizatora Programu i w sposób określony poniżej.
 5. Funkcje Aplikacji dedykowane Organizatorom Programów dostępne są poprzez Urządzenia Dostępowe, przy czym dla wygody Organizatorów Programów część funkcji jest przygotowana do korzystania także na urządzeniach z dużym ekranem komputerowym i w klasycznych, nie mobilnych przeglądarkach komputerowych.
 6. Na skutek bezpośredniego korzystania przez Organizatora Programu z funkcji Aplikacji dotyczących obszaru e-commerce, pomiędzy Usługodawcą i Organizatorem Programu nie dochodzi do zawierania umów o świadczenie usług czy sprzedaż towarów. Relacja taka zachodzi pomiędzy Organizatorem Programu a Partnerem (w niektórych wypadkach Usługodawca może pełnić także rolę Partnera). Użycie Aplikacji przez Organizatora Programu w celu zapewniania sobie możliwości skorzystania z usług Partnera lub zapewniania sobie możliwości zakupu od niego towarów gwarantuje całkowitą lub częściową zapłatę wynagrodzenia za te usługi lub towary Partnera, do wysokości salda środków Organizatora Programu w Programie (środki na koncie Organizatora Programu nie rozdysponowane wśród Uczestników Programu) możliwych do rozdysponowania przez Organizatora Programu w momencie skorzystania z danej usługi lub zakupu towaru. Środki te znajdują się u Usługodawcy, jako powiernika i on jest odpowiedzialny za przekazanie ich Partnerowi w imieniu Organizatora Programu. Proces zakupu usług lub towarów przez Organizatora Programu jest czynnością dwustronną między Organizatorem Programu a Partnerem.
 7. Za skorzystanie z usług Partnerów lub kupowania od nich towarów przy wykorzystaniu Aplikacji, Usługodawca nie pobiera od Organizatora Programu dodatkowych opłat. Skorzystanie z Aplikacji wymaga jednak dostępności innych usług za które odpowiada samodzielnie Organizator Programu (w szczególności łączności z Internetem) oraz dysponowania sprawnym Urządzeniem Dostępowym.
 8. Rozliczenie usługi świadczonej przez Partnera na rzecz Organizatora Programu lub sprzedaż mu przez Partnera towaru następuje, w oparciu o regulamin i cennik usług lub towarów danego Partnera, udostępniony Organizatorowi Programu bezpośrednio przed skorzystaniem z usługi lub zakupem towaru, bez względu na formę tego udostępnienia.
 9. Opłatę (w całości lub w części – w zależności od dyspozycji Organizatora Programu) za usługę lub towar pobiera od Organizatora Programu Partner z wykorzystaniem Aplikacji. Usługodawca we współpracy z Partnerami może wprowadzić odmienne systemy bezgotówkowego rozliczania Partnerów z Organizatorami Programów. Organizator Programu w celu zapłaty za usługę lub towar Partnerowi przy pomocy Aplikacji może także wykorzystać udostępnione w Aplikacji systemy zewnętrznych Operatorów Płatności.  
 10. W przypadku gdy saldo środków Organizatora Programu w Programie nie pozwala w całości lub w części na zakup towaru lub usługi od Partnera, Organizator Programu może, przy wykorzystaniu systemów informatycznych Operatorów Płatności dopłacić do zakupu z innych środków. W przypadku gdy środki takie nie zostaną w pełni wykorzystane w trakcie zakupów, pozostała ich część może zostać zwrócona Organizatorowi Programu na jego wezwanie lub Organizator Programu może je wykorzystać wykorzystując inne funkcje Aplikacji.
 11. Organizator Programu nie może umożliwiać osobom trzecim, nie działającymi w jego imieniu, dostępu do Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta w Aplikacji odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator Programu. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
 12. Usługodawca oświadcza, że wszelka korespondencja i wszystkie dyspozycje i zamówienia złożone przez osoby trzecie posługujące się loginem i hasłem Użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi w Aplikacji, który został zaproszony do Programu przez Organizatora Programu, będą przypisywane Organizatorowi Programu.
 13. Wszelkie środki pieniężne które w wyniku korzystania przez Organizatora Programu z Aplikacji i Programu mogą znaleźć się u Usługodawcy jako powiernika depozytu pozostają własnością Organizatora Programu do momentu realizacji zamierzonego przez Organizatora Programu celu biznesowego i ich przeznaczenia na wykorzystanie w ramach Programu lub ich zwrotu Organizatorowi Programu. Zapis nie dotyczy środków przekazywanych przez Organizatora Programu w formie nagrody, te stawiane są do dyspozycji Uczestnika Programu w momencie ich przyznania przez Organizatora Programu.
 14. Organizator Programu jest uprawniony, do wycofania środków depozytowych w całości lub części, w każdym czasie. Z tego tytułu Organizator Programu zwalnia Usługodawcę ze wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności roszczeń Uczestników Programu z tego tytułu.

IV. OPŁATY

 1. Usługodawca udostępnia Aplikację Organizatorowi Programu zasadniczo odpłatnie (poza Okresem Próbnym).
 2. Koszty jakie Organizator Programu poniesie z tytułu korzystania z Aplikacji zależą od wybranego przez niego Planu Abonamentowego zawartego w Cenniku lub indywidualnie przygotowanej i wycenionej przez Usługodawcę oferty dla Organizatora Programu. Organizator Programu zawsze we własnym zakresie ponosi koszty transmisji danych związanych z użytkowaniem Urządzenia Dostępowego – zgodnie z zasadami dostawcy usług dostępu do sieci Internet z którego usług korzysta Organizator Programu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia w przyszłości do Aplikacji dodatkowych dowolnych funkcji płatnych i bezpłatnych, przy czym funkcje takie będą zawsze wyraźnie i jednoznacznie opisane, tak by nie powstała wątpliwość, które elementy Aplikacji można wykorzystywać bezpłatnie, a które odpłatnie. Wszystkie standardowe Plany Abonamentowe i dodatkowe usługi płatne związane z udostępnianą Aplikacją zawarte będą w aktualnym Cenniku.
 4. Usługodawca może okresowo udostępniać Organizatorom Programów w celach promocyjnych odpłatne funkcje Aplikacji w obniżonej cenie lub w celach testowych (ograniczonych czasowo) – bezpłatnie.
 5. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne 30-dniowe okresy, chyba że Usługodawcą i Organizator Programu ustalili odrębnie inny tryb wnoszenia opłat.
 6. Dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego jest 31 dzień od dnia w którym Organizator Programu dokonał po raz pierwszy wyboru Planu Abonamentowego. Okres Abonamentowy trwa 30 dni kalendarzowych.
 7. Opłatę Abonamentową można uiścić poprzez przelew bankowy, płatność kartą kredytową lub debetową oraz system elektronicznych płatności internetowych.
 8. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób wniesienia Opłaty Abonamentowej, Organizator Programu zgadza się jednocześnie na automatyczne obciążanie jego karty kredytowej lub konta bankowego całością opłat należnych w danym Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Organizator Programu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesach płatności, a także zgodne z prawem ujawnienie tym podmiotom danych dotyczących transakcji.
 9. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu wniesienia Opłaty Abonamentowej, opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia przez Organizatora Programu chęci rezygnacji z korzystania z Aplikacji. Rezygnacja taka może być dokonana pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub za pomocą korespondencji email na adres dziendobry@nais.co lub hello@nais.co. Rezygnacja musi zostać skutecznie doręczona Usługodawcy co najmniej 7 dni przed początkiem nowego Okresu Abonamentowego.
 10. Użytkownik posiadający uprawnienia administratora dla Programu uruchamianego przez Organizatora Programu i działający w imieniu Organizatora Programu ma możliwość w każdym czasie samodzielnie zmienić Plan Abonamentowy. Zmiana taka będzie skuteczna od najbliższego Okresu Abonamentowego. Organizator Programu może także wystąpić pisemnie lub za pomocą korespondencji email o zmianę Planu Abonamentowego.
 11. W przypadku gdy Opłata Abonamentowa jest wnoszona przelewem, Usługodawca uruchomi opłacony Plan Abonamentowy lub usługi dodatkowe w maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Usługodawcy.
 12. Wszelkie zmiany Cennika i Planów Abonamentowych będą ogłaszane na stronie http:// nais.co/price oraz będą obowiązywać Organizatora Programu dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Organizator Programu może zrezygnować z korzystania z Aplikacji w przypadku, jeśli nie zaakceptuje zmiany Cennika lub zmiany Planów Abonamentowych.
 13. Nieuregulowanie Opłaty Abonamentowej we wskazanym na Fakturze ProFroma terminie skutkuje automatycznym zablokowaniem dostępu Organizatora Programu do Aplikacji. Za dzień zapłaty Opłaty Abonentowej uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROGRAMU

 1. Organizator Programu zobowiązany jest do podawania swoich danych identyfikacyjnych w sposób zgodny z prawdą i kompletny. Organizator Programu jest zobowiązany do aktualizowania tych danych niezwłocznie po powstaniu przyczyny zmiany, bez jakiegokolwiek wezwania ze strony Usługodawcy. Podanie prawidłowych danych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług. Dane osobowe Uczestników Programu udostępnione Usługodawcy przez Organizatora Programu stanowią odrębny zbiór danych osobowych od zbioru prywatnych danych osobowych Użytkowników podanych przy aktywowaniu Konta Użytkownika.
 2. Organizator Programu nie może umożliwiać osobom trzecim dostępu do swojego konta w Aplikacji. Za poufność i bezpieczeństwo swojego konta odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator Programu. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie.
 3. Organizator Programu jest zobowiązany terminowo regulować wszelkie należności względem Usługodawcy, do ponoszenie których jest zobowiązany zgodnie z zawartą umową i Cennikiem.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC ORGANIZATORA PROGRAMU

 1. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Organizatora Programu bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z Aplikacji, a także za szkody poniesione przez Organizatora Programu bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem przez nie  obowiązującego je OWU. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z Aplikacji, utracone korzyści Organizatora Programu, szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Organizatora Programu lub wszelkie inne szkody powstałe w następstwie niezastosowania się do postanowień OWU.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Organizatora Programu (bez względu na podstawę jej powstania) ograniczona jest zawsze do wartości szkody rzeczywistej.
 3. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność prac wykonywanych przez Organizatora Programu w Aplikacji.
 4. Usługodawca nie odpowiada za jakość lub poprawność świadczenia usług przez Partnerów i jakość sprzedawanych przez nich towarów.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treści Partnerów oraz ofertę Partnerów umieszczoną w Aplikacji i poza przypadkami oczywistego łamania prawa lub dobrych obyczajów nie ingeruje w nie.

VII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca oraz Organizator Programu zobowiązani są do stosowania się do przepisów Obowiązującego Prawa, w szczególności Prawa Ochrony Danych.
 2. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkowników w tym Uczestników Programów. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Organizatora Programu będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z zasadami Prawa Ochrony Danych.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności oraz Umowie Powierzenia Danych, która stanowi integralną część OWU Organizatora Programu.
 4. Dane osobowe Uczestników Programu, które zostały udostępnione Usługodawcy przez Organizatora Programu w związku z korzystaniem z Aplikacji mogą być przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem usług w ramach korzystania z Aplikacji i Programu zgodnie z postanowieniami OWU oraz zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w przepisach Obowiązującego Prawa.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY ORGANIZATOR PROGRAMU-USŁUGODAWCA

 1. Jeśli Usługodawca i Organizator Programu nie ustalili inaczej, umowa o współpracy zawarta zgodnie z OWU Organizatora Programu obowiązuje na czas nieokreślony i może zostać w dowolnej chwili wypowiedziana przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności i bez podania przyczyn ze skutkiem rozwiązującym umowę po upływie dwóch (2) dni roboczych od dnia dostarczenia wypowiedzenia Usługodawcy/Organizatorowi Programu, po tym terminie środki Organizatora Programu powierzone Usługodawcy w depozyt, jako powiernikowi, zostaną mu zwrócone.
 2. Program (w zakresie umożliwienia skorzystania ze środków Organizatora Programu) zostanie zablokowany dla Uczestników Programu zgłoszonych przez danego Organizatora Programu na koniec drugiej doby roboczej po doręczeniu pisma Organizatora Programu wypowiadającego umowę o współpracy. W międzyczasie Uczestnicy Programu danego Organizatora Programu zostaną poinformowani o planowanym zablokowaniu ich dostępów w zakresie umożliwienia im skorzystania ze środków tego Organizatora Programu i konieczności niezwłocznego zakończenia rozpoczętych transakcji z wykorzystaniem takich środków.
 3. Umowa ulega automatycznemu zakończeniu, bez konieczności złożenia wypowiedzenia wówczas, gdy:
 4. a) Organizator Programu zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą;
 5. b) Organizator Programu zostanie postawiony w stan likwidacji.
 6. W sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z łączących strony umów, a w szczególności OWU Organizatora Programu, Organizator Programu może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowany dostęp i możliwość korzystania z Aplikacji. Z tego tytułu nie przysługują Organizatorowi Programu żadne roszczenia.

Dokument obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.

Aktualizacja dokumentu dla rynku Wielkiej Brytanii obowiązuje od dnia 26/05/2021 r.