Regulamin sprzedaży kodów

Regulamin sprzedaży kodów. 

Regulamin sprzedaży kodów, będących uprawnieniem do otrzymania produktów lub usług od partnerów Nais.  

1. Postanowienia ogólne 

1.1 Niniejszy regulamin, dalej jako „Regulamin”, ma zastosowanie do każdego Kodu zakupionego w Aplikacji Nais przez Użytkownika, dla którego stroną sprzedaży jest Nais. Regulamin nie ma zastosowania dla transakcji dokonywanych w Aplikacji Nais, dla których stroną sprzedaży jest Partner Nais.   

1.2. W zakresie nieuregulowanym zapisami Regulaminu stosuje się postanowienia stosownego OWU – Regulamin Użytkownika, lub OWU – Regulamin Organizatora Programu lub OWU – Regulamin Partnera. Ww. OWU dostępne są pod adresem www.nais.pl/regulamin  

1.3 Nais oznacza Nais Sp. z o.o. z siedzibą w 80-288 Gdańsku, ul. Piecewska 34B

1.4 Kod oznacza instrument cyfrowy, zawierający treść cyfrową, mogącą być ekwiwalentem środków płatniczych lub ekwiwalentem towarów, uprawniającą jej posiadacza (zwanego dalej „Kupującym”) do: zakupienia lub otrzymania Oferty Partnera od Partnera, w terminie ważności wskazanym na Kodzie lub w komunikacji systemowej przekazanej przy okazji jego otrzymania (zwanym dalej „Terminem Realizacji”). Kod może zostać zrealizowany na zasadach określonych przez danego Partnera (emitenta danego kodu). Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że Nais nie jest emitentem jakichkolwiek kodów, które dostępne są w Aplikacji Nais (marketplace Nais).  

1.5 Oferta Partnera oznacza towary lub usługi dostarczane Kupującemu przez Partnera, zgodnie z regulaminem Partnera, do którego treści odesłanie znajduje się na otrzymanym Kodzie lub w komunikacji systemowej przekazanej przy okazji jego otrzymania.  

1.6 Partner – definicja zgodnie z brzmieniem OWU – Regulaminem Użytkownika i OWU – Regulaminem Organizatora Programu oraz OWU – Regulamin Partnera. Nais nie prowadzi sprzedaży, ani nie dostarcza Oferty Partnera. Nais zajmuje się jedynie sprzedażą i dostawą Kodów za pomocą Aplikacji Nais (marketplace Nais).  

1.7 Użytkownik – definicja zgodnie z brzmieniem OWU – Regulaminem Użytkownika i OWU – Regulaminem Organizatora Programu oraz OWU – Regulamin Partnera.  

1.8. Aplikacja – definicja zgodnie z brzmieniem OWU – Regulaminem Użytkownika i OWU – Regulaminem Organizatora Programu oraz OWU – Regulamin Partnera.  

1.9 Nais zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane on-line. Wersją obowiązującą dla Użytkownika jest wyłącznie ta wersja Regulaminu, na którą Użytkownik wyraził zgodę podczas dokonywania zakupu Kodu.  

2. Nabycie Kodu  

2.1 Kody mogą nabyć wyłącznie Użytkownicy.  

2.2 Partner może posługiwać się własnymi warunkami dotyczącymi sprzedaży, dostawy lub warunkami dostarczania Ofert Partnera, a każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z takim regulaminem Partnera przed nabyciem Kodu.  

3. Realizacja Kodu  

3.1 O ile nie określono w sposób wyraźny inaczej:  

· Kod można zrealizować tylko jeden raz, zrealizowany Kod traci swoją ważność,  

· Kod można zrealizować wyłącznie u wskazanego przez Nais Partnera,  

· Kod jest ważny tylko dla jednej osoby; oraz podczas realizacji Kodu u Partnera należy postępować zgodnie z instrukcjami i regulaminami powiązanymi z Kodem.  

3.2 W celu realizacji Kodu należy przedstawić go Partnerowi w Terminie Realizacji. Kod niezrealizowany w Terminie Realizacji automatycznie wygasa. Kodu, którego ważność wygasła, nie można zrealizować, a Kupującemu nie przysługuje z tego tytułu zwrot kosztów lub odszkodowanie.  

3.3 Kody można zrealizować tylko w całości. Nie podlegają one realizacji częściowej lub stopniowej.  

3.4 Nais może pobrać w imieniu Partnera opłaty za rezerwację lub inne koszty powiązane z zakupem lub realizacją Kodu. Wszelkie tego typu koszty (jeśli takie się pojawią) zostaną przedstawione Użytkownikowi do zaakceptowania przed zakupem Kodu.  

4. Wykorzystanie Kodu  

4.1 Kod można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Kod można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku).  

4.2 Użytkownik Ponosi wyłączną odpowiedzialność za Kod. Ani Nais, ani Partner nie odpowiadają za zgubione lub skradzione Kody lub za odzyskiwanie numerów ofert lub kodów zabezpieczających.  

4.3 Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych sprzecznych z prawem działań dotyczących nabycia lub wykorzystania Kodu, jak również do niedopuszczania podejmowania takich działań przez inne osoby.  

4.4 Wszelkie próby realizacji Kodu sprzeczne z Regulaminem lub zasadami obowiązującymi u danego Partnera mogą doprowadzić do unieważnienia Kodu.  

4.5 Zabrania się powielania Kodów.  

5. Rozwiązywanie problemów  

5.1 Zakup Kodów w Aplikacji Nais (marketplace Nais) może wiązać się z dwoma odrębnymi scenariuszami związanymi z realizacją zapisów ustawy z dnia 14 maja 2014 roku o prawach konsumenta:  

A) w przypadku gdy zakup Kodu nie niesie za sobą równocześnie z jego otrzymaniem dostępu Kupującego do informacji o treści cyfrowej – danych dostarczanych w formie cyfrowej, Użytkownikowi, na zasadach przewidzianych prawem, przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kodu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu Kodu (zwanych dalej „Terminem Odstąpienia”). Realizując Kod w Terminie Odstąpienia, w którym przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kodu, Użytkownik wyraźnie zamawia rozpoczęcie świadczenia usług w tym terminie i przyjmuje do wiadomości, że zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy zakupu Kodu. Ponieważ Nais nie odpowiada za dostarczenie Oferty Partnera, po realizacji Kodu nie przysługuje Użytkownikowi zwrot pieniędzy (w całości lub części). W celu uniknięcia wątpliwości niniejszy punkt dotyczy również wszelkich ofert z jednoczesnym złożeniem zamówienia.  

B) w przypadku gdy zakup Kodu niesie za sobą równocześnie z jego otrzymaniem dostęp Kupującego do informacji o treści cyfrowej – danych dostarczanych w formie cyfrowej i z natury tego Kodu wynika (w taki sposób został wyemitowany przez jego emitenta), że nie da się odseparować owej treści cyfrowej od pozostałych elementów Kodu, Użytkownik by dokonać zakupu takiego rodzaju Kodu musi zażądać spełniania świadczenia (wydania Kodu) przed upływem ustawowego prawa do odstąpienia, co wiąże się z utratą przez Kupującego prawa do odstąpienia od umowy, o czym zostanie poinformowany przez Nais stosownym komunikatem systemowym.  

5.2 W przypadku, gdy Kupującemu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy zakupu Kodu, może ono być zrealizowane w następujący sposób: 

· poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie podpisanego skanu formularza odstąpienia na adres: reklamacje@nais.co

· poprzez wysłanie pisma pocztą poleconą na adres określony w punkcie 1.3.  

5.3 Jeśli Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy zakupu Kodu, Nais, po przeprowadzeniu procedury weryfikacji czy Kod nie został już wykorzystany (która nie będzie trwać dużej niż 15 dni roboczych), zwróci wartość wszystkich płatności dokonanych w ramach zakupu Kodu niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzenia, że Kod nie został już przez Kupującego wykorzystany. Wartość zostanie zwrócona wyłącznie na konto należące do Użytkownika w Aplikacji.  

5.4 Jeśli Kod został zrealizowany, ale Partner nie dostarczył Oferty Partnera zgodnie z zamówieniem lub jeśli istnieją zastrzeżenia dotyczące dostarczenia Oferty Partnera, roszczenia należy wystosować bezpośrednio do Partnera (emitenta Kodu).  

5.5 W przypadku odmiennego oświadczenia, złożonego spółce Nais w sposób wyraźny, wszelkie zwroty gotówki zostaną zrealizowane za pośrednictwem pierwotnej metody płatności. Jeśli stosowne oświadczenie nie zostanie złożone, a zwrot zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu pierwotnej metody płatności, celem uzyskania zwrotu może zaistnieć konieczność kontaktu z bankiem lub dostawcą usług płatniczych.  

6. Odpowiedzialność za Ofertę Partnera  

6.1 Nais w żadnym wypadku nie jest:  

· sprzedawcą lub dostawcą Oferty Partnera;  

· stroną, która zawiera umowę z Kupującym w przypadku realizacji Kodu; oraz  

· podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie Kupującemu Oferty Partnera oraz za jej treść.  

7. Odpowiedzialność Nais  

7.1 Nais oświadcza, że:  · dołoży należytej staranności, aby wykonać swoje zobowiązania wynikające z Regulaminu;  · kody są przydatne do celu, dla którego zostały stworzone.  

7.2 Nais nie gwarantuje kompletności, użyteczności lub zgodności z prawem Oferty Partnera. Nais nie ponosi odpowiedzialności za jakość, użyteczność lub inne cechy przedmiotów lub usług objętych Ofertą Partnera.  

7.3 Nais nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie obowiązku wynikającego z Regulaminu, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z przyczyn od niego niezależnych.  

8. Postanowienia różne  

8.1 O ile wyraźnie nie określono w Regulaminie, wszelkie oświadczenia między stronami muszą zostać złożone w formie pisemnej i dostarczone pocztą elektroniczną lub opłaconą przez nadawcę przesyłką pocztową. Nais będzie wysyłać wszelkie oświadczenia na adres podany podczas rejestracji Użytkownika. Wszelkie oświadczenia kierowane do Nais można wysyłać na adres siedziby określony w punkcie 1.3.  

8.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.  

8.3 Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa obowiązującego w Polsce i zgodnie z nimi powinny być interpretowane, z wyłączeniem przepisów prawa międzynarodowego prywatnego. Wszelkie spory podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Polsce.  

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-05-2017 r. 

Aktualizacja dokumentu dnia 01-05-2023 r.