Umowa powierzenia danych

Umowa Powierzenia Danych 

dalej “Umowa”, zawarta w dniu zaakceptowania OWU Organizatora Programu pomiędzy:

Usługodawcą a Organizatorem Programu,

zwanymi również łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną.

 1. Postanowienia ogólne.

1.1. Załącznik reguluje zasady przetwarzania przez Usługodawcę powierzonych przez Organizatora Programu danych osobowych.

1.2. Strony zgodnie potwierdzają, iż w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie Prawo Ochrony Danych oraz inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa regulujące ochronę danych osobowych odpowiednio, w ramach Obowiązującego Prawa.

1.3. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Prawa Ochrony Danych, o których mowa w Umowie, jest Organizator Programu.

1.4. Organizator Programu powierza Usługodawca przetwarzanie danych osobowych zgodnie Prawem Ochrony Danych.

1.5 Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na polecenie Organizatora Programu, w rozumieniu Prawa Ochrony Danych, jest Usługodawca.

1.6 Charakter, cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę reguluje Umowa oraz Załącznik 1.

 1. Oświadczenia Organizatora Programu.

2.1. Organizator Programu oświadcza, iż dane osobowe zostały pozyskane i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Prawem Ochrony Danych.

2.2. Organizator Programu potwierdza w szczególności, że dane osobowe dotyczą:

2.2.1. osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zgodnym z warunkami Umowy;

2.2.2. osób, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;

2.2.3. osób, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

2.2.4. osób, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

2.2.5. osób, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

2.2.6. osób, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.3. Organizator Programu potwierdza, iż poinformował osoby, których dane dotyczą o przetwarzaniu ich danych w zakresie i w sposób wymagany przez Prawo Ochrony Danych.

2.4. Organizator Programu potwierdza, iż jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych i powierzenia ich do przetwarzania Usługodawcy w zakresie i celu określonym Umowie.

2.5. Organizator Programu potwierdza, iż w przypadku realizacji dalszego powierzenia przetwarzania danych uzyskał wymaganą przepisami Prawa Ochrony Danych zgodę właściwego Administratora Danych na powierzenie dalszego przetwarzania danych osobowych w celu i zakresie określonym w Umowie.

 1. Polecenie Organizatora Programu.

3.1. Usługodawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Organizatora Programu, chyba że przepisy Obowiązującego Prawa stanowią inaczej.

3.2. Polecenia Organizatora Programu znajdują się w Umowie oraz Załącznikach lub są zlecane i wykonywane za pośrednictwem aplikacji, w szczególności poprzez funkcje jakie udostępnia aplikacja, lub w innym uzgodnionym trybie – np. w korespondencji e-mail przez uprawnione osoby.

3.3. Organizator Programu zapewnia, że wszelkie polecenia przekazywane Usługodawcy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami o ochronie danych osobowych.

3.4. Wszelkie dalsze polecenia, które wykraczają poza polecenia określone Umowie, muszą dotyczyć przedmiotu Umowy lub realizacji Programu przez Organizatora Programu.

3.5. Jeżeli wdrożenie dalszych poleceń skutkuje kosztami dla Usługodawcy, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Organizatora Programu o takich kosztach wraz z wyjaśnieniem wysokości kosztów przed wykonaniem polecenia.

3.6. Po potwierdzeniu przez Organizatora Programu, że poniesie on koszty wykonania polecenia oraz po ich zapłacie przez Organizatora Programu, Usługodawca jest zobowiązany do realizacji polecenia.

3.7. Organizator Programu udziela również poleceń na piśmie, chyba że pilny charakter lub inne szczególne okoliczności uzasadniają udzielenie poleceń w formie elektronicznej. Polecenia w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie elektronicznej, powinny być niezwłocznie udokumentowane zgodnie z postanowieniami Umowy.

3.8. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Organizatora Programu, jeżeli jego zdaniem polecenie narusza przepisy Prawa Ochrony Danych lub inne przepisy Obowiązującego Prawa i zwróci się do Organizatora Programu o wycofanie, zmianę lub potwierdzenie kwestionowanego polecenia.

3.9. W oczekiwaniu na decyzję Organizatora Programu, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia wykonania kwestionowanego polecenia.

3.10. W przypadku, w którym wykonanie polecenia Organizatora Programu, mimo złożenia wyjaśnień, prowadziłoby do naruszenia przepisów Obowiązującego Prawa, Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się od realizacji tego polecenia.

3.11. Okres powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3.11.1. Organizator Programu powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych na okres obowiązywania zawartej przez Strony Umowy o współpracy lub realizacji Programu .

3.11.2. Strony oświadczają, że jakakolwiek zmiana okresu powierzenia przetwarzania danych osobowych musi zostać każdorazowo uzgodniona przez Strony w drodze zmiany Umowy lub zawarcia odrębnej umowy, w której zostanie określona zmiana okresu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.12. Cel przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.12.1. Szczegółowy opis celu powierzenia przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik 1.

3.12.2. Strony oświadczają, że jakakolwiek zmiana celu powierzenia przetwarzania danych osobowych następuje za pomocą funkcji dostępnych w aplikacji, za pomocą której Organizator Programu realizuje wydawanie Usługodawcy poleceń w tym zakresie i dodatkowo może zostać potwierdzona przez Strony w drodze pisemnej zmiany Umowy lub zawarcia odrębnej umowy w formie pisemnej w tym elektronicznej, w której zostanie określona zmiana celu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.13. Wykaz miejsc przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.13.1. Szczegółowy opis miejsc przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik 1.

3.13.2. Strony oświadczają, że jakakolwiek zmiana miejsca przetwarzania powierzonych danych osobowych następuje za pomocą funkcji dostępnych w aplikacji, za pomocą której Organizator Programu realizuje wydawanie Usługodawcy poleceń w tym zakresie i dodatkowo może zostać potwierdzona przez Strony w drodze pisemnej zmiany Umowy lub zawarcia odrębnej umowy w formie pisemnej w tym elektronicznej, w której zostanie określona zmiana miejsca przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.14. Zakres przetwarzania powierzonych danych osobowych.

3.14.1.Szczegółowy opis zakresu przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik 1.

3.14.2. Strony oświadczają, że jakakolwiek zmiana zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych następuje za pomocą funkcji dostępnych w aplikacji, za pomocą której Organizator Programu realizuje wydawanie Usługodawcy poleceń w tym zakresie i dodatkowo może zostać potwierdzona przez Strony w drodze zmiany Umowy lub zawarcia odrębnej umowy w formie pisemnej w tym elektronicznej, w której zostanie określona zmiana celu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

 1. Oświadczenia Usługodawcy.

4.1. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Organizatora Programu w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.

4.2. Usługodawca uwzględniając ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, zakres, charakter, kontekst oraz cele przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się zastosować zgodnie z wymogami Prawa Ochrony Danych środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia, w szczególności zabezpieczyć dane osobowe przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem oraz udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Opis wdrożonych środków technicznych i organizacyjnych udostępniany jest na wniosek Organizatora Programu.

4.3. Usługodawca może w każdym czasie zmienić wdrożone środki, pod warunkiem, że nie będą one zapewniały niższego poziomu ochrony niż środki obowiązujące w momencie zawarcia Umowy.

4.4. Usługodawca zobowiązuje się udostępniać Organizatorowi Programu informacje o aktualnych środkach technicznych i organizacyjnych wraz z informacjami o zmianach w zakresie wdrożonych środków, niezwłocznie po dokonaniu wszelkich zmian.

4.5. Usługodawca zobowiązuje się, na wniosek Organizatora Programu, udostępnić inne informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w Prawie Ochrony Danych.

4.6. Usługodawca zobowiązuje się nie tworzyć jakichkolwiek kopii roboczych powierzonych danych osobowych, poza przypadkami, gdy jest to wymagane dla prawidłowej realizacji Umowy.

4.7. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie zniszczyć wszelkie kopie robocze i awaryjne powierzonych danych osobowych powstałe w czasie ich przetwarzania po ich wykorzystaniu.

4.8. Usługodawca zobowiązuje się w terminie 1 (jednego) dnia roboczego powiadomić Organizatora Programu o:

4.8.1. kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych przeprowadzanej przez organ nadzorczy w zakresie realizacji przepisów Prawa Ochrony Danych w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej Usługodawcy,

4.8.2. wydanych przez organ nadzorczy w zakresie realizacji przepisów Prawa Ochrony Danych decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonania przez Usługodawcę przepisów Prawa Ochrony Danych dotyczących powierzonych danych osobowych.

4.9. Usługodawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą i podejmie wszelkie niezbędne kroki służące zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Danych.

4.10. Usługodawca oświadcza, że wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zgodnie z Prawem Ochrony Danych, a za ich działanie lub zaniechanie Usługodawca odpowiada jak za swoje własne.

4.11. Usługodawca zobowiązuje się prowadzić ewidencję pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych lub mających dostęp do systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, a także zaznajomi ich z treścią przepisów Prawa Ochrony Danych i zasad w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialnością za ich nie przestrzeganie.

4.12. Usługodawca zobowiązuje się do wsparcia Organizatora Programu, w miarę swoich możliwości i w rozsądnym zakresie, w wywiązywaniu się przez niego z obowiązków wobec podmiotów danych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich i możliwych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych Organizatorowi Programu do umożliwienia skorzystania przez osoby z uprawnień przysługujących im na mocy Prawa Ochrony Danych.

4.13. Usługodawca zobowiązuje się do wspierania Organizatora Programu w wykonywaniu zadań przewidzianych w przepisach Prawa Ochrony Danych, przekazując niezbędne informacje.

4.14. Usługodawca zobowiązuje się udzielić Organizatorowi Programu pomocy, ale tylko w takim zakresie, w jakim obowiązki Organizatora Programu nie mogą być wypełnione przez Organizatora Programu za pomocą innych środków, w odniesieniu do wspierania Organizatora Programu w prowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacji z organem nadzorczym. Usługodawca poinformuje Organizatora Programu o kosztach takiej pomocy i po potwierdzeniu przez Usługodawcę poniesienia tych kosztów, Organizator Programu zapewni wymagane wsparcie.

4.15. Usługodawca zobowiązuje się do powiadomienia Organizatora Programu bez zbędnej zwłoki od momentu powzięcia wiarygodnej, potwierdzonej wiadomości o zobowiązaniu Usługodawcy lub jego podwykonawcy na podstawie Obowiązującego Prawa, do przetwarzania danych osobowych w sposób wykraczający poza polecenia Organizatora Programu. W takim przypadku przed rozpoczęciem takiego przetwarzania Usługodawca poinformuje Organizatora Programu o obowiązku prawnym, chyba że prawo zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny; w takim przypadku powiadomienie Organizatora Programu określa wymóg prawny wynikający z Obowiązującego Prawa.

4.16. Usługodawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie Organizatora Programu o wszelkich zdarzeniach skutkujących lub mogących skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych w szczególności prowadzącym do naruszenia prywatności osób, których dane zostały powierzone.

4.17. Usługodawca zobowiązuje się do wsparcia Organizatora Programu w zakresie wykonania przez Organizatora Programu, w stosownych przypadkach, obowiązków poinformowania organu nadzorczego lub osoby, której dane dotyczą, dostarczając dostępnych dla informacji zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Danych.

4.18. W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych przez Usługodawcę, Organizatorowi Programu przysługuje w szczególności zwrot wszelkich uzasadnionych kosztów prawomocnie zakończonego procesu, w tym zastępstwa procesowego oraz ewentualnego odszkodowania zasądzonego prawomocnym wyrokiem na rzecz osób, których dotyczyło naruszenie, niezależnie od kar umownych i roszczeń odszkodowawczych przysługujących Organizatorowi Programu na podstawie Umowy.

 1. Zasady korzystania z podwykonawców.

5.1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Organizator Programu wyraża zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z podwykonawców oraz na dalsze powierzanie im przetwarzania danych osobowych.

5.2. Usługodawca wskazuje podwykonawców z których będzie korzystać w Załączniku 1 i zobowiązuje się do stałego aktualizowania danych w nim zawartych.

5.3. Organizator Programu ma prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie korzystania przez Usługodawcę ze wskazanego podwykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o planowanej zmianie.

5.4. Jeśli Organizator Programu nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o planowanej zmianie, uznaje się, że wyraża zgodę na taką zmianę.

5.5. Po otrzymaniu sprzeciwu Organizatora Programu, Usługodawca w ciągu 30 dni ustali postępowanie w związku z otrzymanym sprzeciwem. Po tym okresie, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę zgodnie z postanowieniami Umowy lub OWU Organizatora Programu.

5.6. W przypadku, jeśli realizacja Programu uzgodniona jest na czas określony, Strony ustalają, że sprzeciw wobec podwykonawcy stanowi przesłankę rozwiązania stosunku prawnego na podstawie którego Organizator Programu realizuje Program z wykorzystaniem Aplikacji i obie umowy rozwiązują się z terminem wypowiedzenia 14 (czternaście) dni na koniec okresu rozliczeniowego.

5.7. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie w granicach i w celu realizacji Usługi.

 1. Zwrot lub usunięcie danych.

6.1. Usługodawca usunie lub przekaże powierzone dane osobowe do Organizatora Programu w sposób określony przez Organizatora Programu, w terminie 7 dni od zakończenia Umowy, w następujących przypadkach:

6.1.1. w przypadku rozwiązania Umowy,

6.1.2. na każde wezwanie Organizatora Programu.

 1. Uprawnienia kontrolne Organizatora Programu.

7.1. Organizatorowi Programu przysługuje prawo do wykonywania okresowych kontroli realizacji przez Usługodawcę sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

7.2. Kontrole prowadzone przez Organizatora Programu mogą być realizowane przez pracowników Organizatora Programu lub za pośrednictwem niezależnego audytora uprawnionego przez Organizatora Programu do realizacji czynności kontrolnych.

7.3. Organizator Programu zobowiązuje się, że jako upoważniony audytor nie zostanie wyznaczony podmiot prowadzący pośrednio lub bezpośrednio działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Usługodawcę.

7.4. Przez działalność konkurencyjną rozumie się każdą działalność, odpłatną lub nieodpłatną w kraju i za granicą, niezależnie od formy prawnej, która jest prowadzona w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby częściowo z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej Usługodawcy lub podmiotów z grupy Usługodawcy na świecie. Dla oceny czy dany podmiot jest konkurencyjny brany pod uwagę będzie nie tylko przedmiot działalności takiego podmiotu wynikający z treści umowy go zawiązującej oraz przedmiot działalności faktycznie wykonywanej przez ten podmiot.

7.5. W przypadku zlecenia przeprowadzenia kontroli podmiotom konkurencyjnym w stosunku do Usługodawcy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy przystąpienia do przeprowadzenia kontroli do czasu wyznaczenia innego podmiotu przeprowadzającego kontrolę w imieniu Organizatora Programu lub do czasu ustalenia dalszego sposobu postępowania pomiędzy Organizatorem Programu a Usługodawcą.

7.6. Kontrola może dotyczyć jedynie danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy i będzie ograniczona do siedziby Usługodawcy i urządzeń służących do przetwarzania danych osobowych oraz personelu zaangażowanego w czynności przetwarzania objęte zakresem Umowy.

7.7. Kontrola będzie prowadzona sprawnie i tak szybko jak to jest możliwe, nie dłużej niż 2 (dwa) dni robocze.

7.8. Kontrola będzie odbywać się nie częściej niż raz w roku, chyba że zgodnie z wymogami prawa lub przez właściwy organ nadzorczy wymagana jest większa częstotliwość kontroli Usługodawcy, bądź też ma miejsce niezwłocznie po stwierdzeniu istotnego naruszenia danych osobowych przetwarzanych na podstawie Umowy.

7.9. Kontrola będzie prowadzona w zwykłych godzinach pracy Usługodawcy, w sposób niezakłócający działalności gospodarczej Usługodawcy i zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa Usługodawcy.

7.10. Organizator Programu powiadomi Usługodawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli drogą elektroniczną lub listownie co najmniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem kontroli.

7.11. Usługodawca zobowiązuje się potwierdzić gotowość do przeprowadzenia kontroli zgodnie z zawiadomieniem w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia.

7.12. W przypadku niezależnej od Usługodawcy niemożliwości przeprowadzenia kontroli w planowanym terminie lub innych niespodziewanych przeszkodach, Usługodawca powiadomi Organizatora Programu o takich okolicznościach i zaproponuje nowy termin kontroli, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od terminu kontroli.

7.13. Koszty wynikające z lub poniesione w związku z przeprowadzeniem kontroli ponosi każda ze Stron odpowiednio do wysokości poniesionych kosztów.

7.14. Kontrola nie może zmierzać ani prowadzić do ujawnienia tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa żadnej ze Stron.

7.15. Organizator Programu zobowiązuje się do opracowania raportu podsumowującego ustalenia z przeprowadzonej kontroli. Raport zostanie przekazany Usługodawcy i będzie stanowić informacje poufne o Usługodawcy, które nie mogą być ujawniane stronom trzecim bez zgody Usługodawcy, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.

7.16. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia ustalonych w trakcie kontroli uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych lub uchybień w realizacji Umowy w terminie 7 dni od stwierdzenia uchybienia lub wskazania w raporcie podsumowującym ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

7.17. W przypadku posiadania przez Usługodawcę certyfikacji, o której mowa w przepisach Prawa Ochrony Danych lub stosowania kodeksów postępowania, o których mowa w przepisach Prawa Ochrony Danych, uprawnienia kontrolne Organizatora Programu mogą być realizowane również poprzez odwołanie się przez Usługodawcę do wyników monitorowania zasad certyfikacji lub kodeksu postępowania. W takim wypadku, kontrola będzie dotyczyć jedynie kwestii, które nie mogą zostać dostatecznie wyjaśnione poprzez przedstawienie takich wyników monitorowania przez Usługodawcę.

Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.

Aktualizacja dokumentu na rynku Wielkiej Brytanii obowiązuje od dnia 26/05/2021 r.

Załącznik 1 do Umowy Powierzenia Danych zawartej między Usługodawcą a Organizatorem Programu.

 1. Charakter przetwarzania danych osobowych.

1.1. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało charakter manualny oraz automatyczny.

1.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

1.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez systemy informatyczne Usługodawcy oraz systemy informatyczne podwykonawców.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych.

2.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych w następującym celu:

2.1.1. zbieranie danych osobowych;

2.1.2. przechowywanie danych osobowych;

2.1.3. udostępnianie danych osobowych;

2.1.4. opracowywanie danych osobowych;

2.1.5. modyfikowanie danych osobowych;

2.1.6. usuwanie danych osobowych.

 1. Kategorie podmiotów danych osobowych.

3.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych następujących kategorii podmiotów danych (łącznie Uczestnicy Programu):

3.1.1.Pracownicy;

3.1.2. Współpracownicy;

3.1.3. Kontrahenci;

3.1.4. Przedstawiciele;

3.1.5. inne kategorie podmiotów danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora Programu.

 1. Zakres powierzonych Danych Osobowych.

4.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych w następującym zakresie:

4.1.1. dane Uczestnika Programu:

4.1.1.1. imię;

4.1.1.2. nazwisko;

4.1.1.3. adres e-mail;

4.1.1.4. numer telefonu;

4.1.1.5. inne dane określone przez Organizatora Programu za pomocą Aplikacji.

 1. Okres przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.

5.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych w od momentu zawarcia Umowy do okresu obejmującego 24 godziny po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.

 1. Wykaz miejsc przetwarzania powierzonych Danych Osobowych.

6.1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych obejmuje przechowywanie danych w miejscach wskazanych w dokumencie http://nais.co/legal/nais-subprocesors/.

6.2. Zgodnie z dotychczasową interpretacją realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych i Podmiotu Przetwarzającego w wykazie miejsc przetwarzania danych osobowych zostały wskazane lokalizacje obszarów przetwarzania powierzchni własnych oraz dzierżawionych w związku z zarządzaniem wydzieloną powierzchnią biurową oraz techniczną, na potrzeby kolokacji serwerów.

 1. Podprocesorzy.

7.1. Usługodawca korzysta z Podprocesorów –  podwykonawców w celu realizacji dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Organizatora Programu, w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji umowy, wskazanych w dokumencie https://nais.co/pl/podmioty-przetwarzajace/

Dokument obowiązuje od dnia 25/05/2018 r.

Aktualizacja dokumentu na rynku Wielkiej Brytanii obowiązuje od dnia 26/05/2021 r.