Raportowanie ESG – jaki jest cel i kogo dotyczy?

Raportowanie ESG, wynikające z dyrektywy CSRD, stało się obowiązkiem dla wielu firm. Raporty ESG obejmują kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze, mające na celu zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Znaczenie tych raportów dla firm i inwestorów jest ogromne, wpływając na ocenę ryzyka i strategię biznesową.

Tło prawne i kontekst

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) jest regulacją Unii Europejskiej, która nakłada na firmy obowiązek raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Celem dyrektywy jest zwiększenie przejrzystości działań przedsiębiorstw w zakresie środowiskowym, społecznym i zarządczym.

Dyrektywa weszła w życie 5 stycznia 2023 r., a wiele będzie maobowiązek informowania o swoich działaniach z zakresu ESG. Skrót ESG odnosi się do trzech kluczowych aspektów, które są wykorzystywane do oceny przedsiębiorstw pod kątem ich działań poza finansowymi: E – środowisko (environmental), S – odpowiedzialność społeczna (social responsibility) oraz G – zarządzanie korporacyjne (corporate governance).

Czym jest raportowanie ESG? 

Raportowanie ESG to proces, w którym firmy ujawniają informacje dotyczące trzech obszarów. Raporty ESG mają na celu przedstawienie, jak przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem i szansami związanymi z tymi aspektami, co jest istotne dla zrównoważonego rozwoju.

W obszarze środowiskowym raporty mogą zawierać dane na temat emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, zarządzania odpadami i wpływu na bioróżnorodność. W obszarze społecznym raporty obejmują kwestie takie jak prawa człowieka, warunki pracy, różnorodność i inkluzja. W zakresie ładu korporacyjnego raporty mogą zawierać informacje na temat struktury zarządu, polityki antykorupcyjnej oraz systemów kontroli wewnętrznej.Raporty ESG nie tylko pomagają firmom mierzyć i zarządzać ich wpływem na otoczenie, ale także dostarczają inwestorom i innym interesariuszom cennych informacji, które mogą wpłynąć na ich decyzje inwestycyjne.

Kogo obejmuje obowiązek raportowania ESG?

Raporty dotyczące ESG, o którym pisaliśmy w artykule „Czym jest ESG i dlaczego jest tak ważne? Jaki ma wpływ na przedsiębiorstwa?” weszły w życie 1 stycznia 2024 roku. Początkowo obowiązek ten obejmuje duże przedsiębiorstwa i spółki giełdowe, które osiągają roczne przychody powyżej 170 mln zł netto oraz sumę bilansową wynoszącą co najmniej 85 mln zł. W kolejnych latach liczba firm zobowiązanych do raportowania będzie stopniowo rosnąć, a do 2026 roku dotyczyć będzie wszystkich spółek działających  na terenie Unii Europejskiej. 

I tak od stycznia 2025 roku raportowanie ESG będzie obowiązkiem wszystkich dużych firm spełniających co najmniej dwa z trzech kryteriów:

 • zatrudnienie 250 osób,
 • przychody 80 mln EUR,
 • suma aktywów 40 mln EUR.

Od 2026 roku obowiązek ten obejmie także średnie i małe spółki giełdowe.

Dzięki stopniowemu wdrażaniu firmy mają czas na odpowiednie przygotowanie się do raportowania i zaprezentowania swoich strategii ESG opinii publicznej. Może to pomóc we wzmocnieniu ich pozycji na rynku oraz zwiększeniu konkurencyjności poprzez wykorzystanie nowych regulacji w sposób optymalny.

Korzyści z wdrożenia raportowania ESG

Nowe regulacje dotyczące raportowania ESG zapewnią przedsiębiorcom znacznie większy dostęp do wiarygodnych i wysokiej jakości danych o działaniach podejmowanych przez firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Interesariusz zdobędzie dodatkowe narzędzie, które pozwoli wywierać większy wpływ na działalność gospodarczą w lokalnych społecznościach.

Przejrzyste przedstawienie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa może przyczynić się do jego wzrostu i stanowić dodatkową wartość dla inwestorów i partnerów biznesowych. Dlatego raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju nie powinno być postrzegane jedynie jako obowiązek, ale jako szansa na rozwój. Aby skorzystać z tej okazji, firmy powinny jak najszybciej wdrożyć nowe standardy do swoich strategii biznesowych

Kroki w raportowaniu głównych kwestii zrównoważonego rozwoju

Proces raportowania w dużej mierze opiera się na standardach ESRS(European Sustainability Reporting Standards), szczególnie ESRS 1 i ESRS 2. Oto kroki, które warto opisać:

1. Ocena podwójnej istotności

 • Należy zidentyfikować istotne wpływy, ryzyka i szanse związane z ESG, stosując zasadę podwójnej istotności.
 • Ważne jest również zidentyfikowanie i zminimalizowanie negatywnego wpływu organizacji na kwestie zrównoważonego rozwoju.
 • W ten proces warto włączyć interesariuszy firmy.

2. Zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju

 • Należy wyjaśnić, w jaki sposób firma zarządza kwestiami zrównoważonego rozwoju.
 • Warto opisać obowiązki zarządu i rady nadzorczej w odniesieniu do tych kwestii.

3. Strategia i model biznesowy

 • Ważne jest, aby przedstawić kontekst działalności biznesowej firmy, opisując model biznesowy i strategię w powiązaniu z istotnymi kwestiami zrównoważonego rozwoju.

4. Polityki i plany działania

 • Należy opisać wdrożone polityki i działania, a także nakłady finansowe dotyczące zarządzania istotnym wpływem, ryzykiem i szansami ESG.

5. Cele i wskaźniki

 • Warto opisać cele ustanowione w odniesieniu do istotnych kwestii ESG oraz postępy w ich realizacji.
 • Należy ujawnić stosowne wskaźniki efektywności (KPI).

Raportowanie ESG, wynikające z dyrektywy CSRD, nie tylko spełnia regulacyjne obowiązki, ale także stanowi strategiczną szansę dla firm. Daje możliwość poprawy przejrzystości, budowania zaufania i zwiększania konkurencyjności. Z perspektywy pracowników i pracodawców, jest to krok ku bardziej odpowiedzialnemu i zrównoważonemu biznesowi, przynoszący korzyści społeczne i gospodarcze.

Podobał ci się ten artykuł? Podziel się nim używając hashtaga #WeAreNais